İlaçlar

Zyrtec Ne İlacıdır ? Ne İçin Kullanılır ?


ZYRTEC Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

 • Zyrtec Oral Damla, hafif tatlı ve keskin aromalı berrak ve renksiz bir çözeltidir. Zyrtec Oral Damla; 20 damla içeren, şeffaf plastik damlalıklı ve beyaz plastik kapaklı 20 mL’lik renkli şişelerde sunulur.
 • Zyrtec Oral Damla alerjik nezle, müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen ve kaşıntıların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Zyrtec Oral Damla;
 • 2 yaş ve üstü bebekler, çocuklarda ve erişkinlerde;
 • Alerjik nezlenin burun ve göz ile ilgili belirtilerinin tedavisinde, kronik idiopatik ürtikerin (müzmin nedeni bilinmeyen kurdeşen) ve kaşıntının belirtilerinin tedavisinde kullanılır.

Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ZYRTEC’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa ZYRTEC’i kullanmayı durdurun ve DERHAL doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 1. Trombositopeni [kanda trombosit (kan pıhtılaşmasını sağlayan hücreler) sayısının azalması]
 2. Anafilaktik şok (Ani aşırı duyarlılık tepkisi)
 3. Aşırı duyarlılık
 4. Konfüzyon (zihin karışıklığı)
 5. Halüsinasyon (Varsam, gerçekte olmayan şeyleri görmek/ duymak) Konvülsiyonlar (istem dışı kas kasılmaları, nöbet, havale) Senkop (baygınlık) Titreme
 6. Akomodasyon bozukluğu (gözde uyum bozukluğu) Bulanık görme
 7. Okülojirasyon (göz küresinin istem dışı, herhangi bir yönde hareketi)
 8. Taşikardi (dakikadaki kalp atım sayısının -nabzın- normalin üstüne çıkması)
 9. Karaciğer fonksiyon anormalliği (transaminaz, alkalen fosfataz, gamma-GT ve bilirubin artışı)
 10. Anjiyonörotik ödem (eller, ayaklar, bilekler, yüz, dudakların şişmesi ya da özellikle ağız veya boğazın yutmayı veya nefes almayı zorlaştıracak şekilde şişmelerinde)

Bunlar hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin ZYRTEC’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdaheleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz

 1. Halsizlik
 2. Sersemlik hissi
 3. Baş ağrısı
 4. Ağız kuruluğu
 5. Mide bulantısı,
 6. Somnolans (uyuklama hali)
 7. Rinit (nezle)
 8. Farenjit (yutak iltihabı)
 9. Diyare (ishal)
 10. Agresyon (saldırganlık hali)
 11. Ajitasyon (aşırı huzursuzluk hali)
 12. Unutkanlık
 13. Hafıza bozukluğu
 14. Uykusuzluk
 15. Tik
 16. Tat alma bozukluğu
 17. Diskinezi (istemli hareket etmede güçlük) Parestezi (geçici his yokluğu, uyuşma/karıncalanma) Kaşıntı Döküntü
 18. Ürtiker (kurdeşen)
 19. Sabit ilaç erüpsiyonu (döküntü)
 20. Disüri (ağrılı işeme)
 21. Enürez (idrar kaçırma)
 22. Asteni (yorgunluk)
 23. Kırıklık
 24. Kilo artışı
 25. Karın ağrısı
 26. Depresyon
 27. Ödem

Distoni (kasların istem dışı oluşan seğirmeleri, spazmları ya da hareketleri) Bunlar ZYRTEC’in hafif yan etkileridir.

ZYRTEC nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 • 2-6 yaş arası çocuklarda : Günde 1 kez 2.5 mg (5 damla) uygulanır. Bu yaş grubunda günlük doz 5 mg’a yükseltilebilir ve günde 1 kez 5 mg(10 damla) veya günde iki kez (12 saatte bir) 2.5 mg (5 damla) verilebilir.
 • 6-12 yaş arası çocuklarda: Semptomların şiddetine göre günde 1 kez 5 mg (10 damla) veya 10mg (20 damla) uygulanır veya günlük doz ikiye bölünerek de uygulanabilir.
 • 12 yaş üstü çocuklarda ve erişkinlerde: Semptomların şiddetine göre günde 1 kez 5mg (10 damla) veya 10 mg (20 damla) uygulanır.

Uygulama yolu ve metodu

 • Zyrtec oral damla ağızdan kullanım içindir.

Değişik yaş grupları

Yaşlılarda kullanımı

 • Böbrek işlevi normalse dozun azaltılmasına gerek yoktur.

Özel kullanım durumları

 • Böbrek yetmezliği ve karaciğer yetmezliğiniz var ise doz böbrek yetmezliğinin şiddetine göre doktorunuz tarafından ayarlanır.
 • Böbrek yetmezliği olan çocuklarda doz, böbrek fonksiyonu (işlevi) ve vücut ağırlığı göz önüne alınarak, doktor tarafından bireysel olarak ayarlanmalıdır.
 • Sadece karaciğer yetmezliği olan hastalar normal reçetelenen dozu alabilirler. Hem böbrek hem de karaciğer yetmezliği olan hastalarda doz ayarlanması önerilir.
 • Eğer Zyrtec’in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZYRTEC kullanırsanız

 • ZYRTEC ‘den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmış sanız hemen bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZYRTEC’i kullanmayı unuttuysanız

 • Doktorunuzun size verdiği talimatlara uygun olarak ilacı almaya devam ediniz. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZYRTEC ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

Zyrtec ile tedavinin süresi klinik belirtilere ve bireysel olarak hastalığın seyrine bağlıdır.

ZYRTEC’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

– Zyrtec’in etkin maddesine veya yardımcı maddelerden herhangi birine, hidroksizine veya piperazin türevlerine karşı aşırı duyarlılık öykünüz varsa,

– Ağır böbrek yetmezliğiniz (kreatinin klerensinizin (böbrek fonksiyonlarını izlemek için kullanılan bir madde olan kreatininin böbrekler aracılığıyla kandan temizlenmesi) 10 ml/dk’nın altında olduğu böbrek yetmezliği) var ise bu ilacı kullanmayınız.

ZYRTEC’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

Zyrtec i alkolle birlikte alıyorsanız dikkatli olunuz.

– Alerji testi yaptırmanız gerekiyorsa, testten birkaç gün önce Zyrtec ile tedaviyi kesip kesmeyeceğinizi doktorunuza danışınız. Zyrtec alerji testinin sonuçlarını etkileyebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ZYRTEC’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

Zyrtec i aç veya tok karnına alabilirsiniz.

Hamilelik/Emzirme

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 • Zyrtec’in hamile kadınlarda kullanımına ilişkin mevcut klinik veri çok azdır. Hayvan çalışmaları zararlı bir etki göstermemiş olsa da Zyrtec’in hamilelik boyunca ancak mutlak gerekli olduğunda ve dikkatle kullanılması önerilir.
 • Tedaviniz .sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.
 • Bebeğinizi emziriyorsanız ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Zyrtec’in içeriğindeki etkin madde (setirizin) anne sütüne geçtiğinden emziren annelerin Zyrtec’i kullanması önerilmez.

Araç ve makina kullanımı

Önerilen 10 mg dozda Zyrtec araç kullanma becerisi, uykuya dalma ve simule montaj hattı (ilacın uyuşukluk/uyku hali etkisini ölçmede kullanılan, gerçek iş ortamındaki performansı temsil eden, bilgisayarla yapılan ve uyku halindeki tüm değişkenlere hassas ölçüm testi) verimliliğine klinikte anlamlı etki göstermemiştir.

Araç kullanmayı planlayan, potansiyel olarak tehlikeli işlerde çalışan ve makine kullanan hastalar, önerilen dozu aşmamalı ve ilaca verdikleri yanıtı dikkate almalıdırlar. Bu tip duyarlı hastalarda, Zyrtec’in alkol veya diğer santral sinir sistemi depresanları (baskılayıcıları) ile eşzamanlı kullanımı, uyanıklıkta azalmaya ve performans bozukluğuna yol açabilir.

ZYRTEC’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

Zyrtec Oral Damla alerjik reaksiyonlara (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı:

Zyrtec in diğer ilaçlarla, bilinen, klinikte anlamlı bir etkileşimi yoktur.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.