İlaçlar

Ursolvan Nedir ve Ne İşe Yarar?

Ursolvan Nedir ve Ne İşe Yarar?

Ursolvan beyaz renkli, bikonveks, yuvarlak tablettir.

Ursolvan’m etkin maddesi olan ursodeoksikolik asit, doğal olarak üretilen bir safra asidi olup, insan safrasında az miktarda bulunur.

Ursolvan, “safra bileşim ve akımını etkileyen ilaçlar” diye adlandırılan ve “gastrointestinal” grubuna dahil bir ilaçtır.

Ursolvan aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır:

Safra taşı bulunmasına rağmen safra kesesi fonksiyonlarının devam ettiği hastalarda, çapı 15 mm’den küçük, radyoopak olmayan (X-ışınında görülmeyen) kolesterol safra taşlarının eritilmesinde,

Safra asitlerinin geri kaçışından kaynaklanan mide iç yüzeyinin iltihaplanması (alkalen reflü gastrit) tedavisinde,

Dekopmanse karaciğer sirozunun (karaciğer fonksiyon bozukluğunun vücut tarafından telafi edilemediği evredeki yaygın uzun süreli karaciğer hastalığı) bulunmadığı durumlarda primer biliyer sirozun (PBS; safra kanallarının iltihaplanmasına bağlı karaciğer sirozu) belirtilere yönelik tedavisinde kullanılır.

Ursolvan Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Ursolvan’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yaygın Yan Etkiler

  • Dışkının yumuşaması, gevşemesi veya ishal
  • Primer biliyer siroz tedavisi sırasında: Şiddetli sağ üst taraf karın ağrısı, karaciğer sirozunun şiddetle kötüleşmesi (dekompensasyonu) tedavi sonlandıktan sonra kısmen geriler.
  • Safra taşlarının kireçlenmesi (kalsifıkasyonu)
  • Kurdeşen (ürtiker)

Ursolvan Nasıl Kullanılır?

Ursolvan’ı her zaman doktorunuzun size söylediği şekilde kullanınız. İlacı nasıl kullanacağınızdan emin değilseniz doktorunuza danışınız.

Hastanın ağırlığına göre 10-15 mg/kg/gün olacak şekilde toplam doz günde 2-4 seferde verilmelidir.

Kolesterol safra taşlarının eritilmesinde:

Dozaj

Her kg vücut ağırlığı için günde yaklaşık 10 mg ursodeoksikolik aside eşdeğer olarak;

  • 60 kg’a kadar 2 tablet
  • 61-80 kg arası 3 tablet
  • 81 -100 kg arası 4 tablet
  • 100 kg’dan fazla 5 tablet

Kolesterol safra kesesi taşlarının erimesi için genellikle 6-24 ay arasında süreye ihtiyaç vardır. Eğer 12 aylık tedaviyi takiben safra taşı büyüklüğünde bir azalma olmamış ise, tedavi kesilmelidir.

6 aylık aralarla, doktorunuz tedavinin başarısını kontrol etmelidir. Her kontrolde, bir öncekine kıyasla taşlarda kalsifıkasyon (kireçlenme) olup olmadığına bakılmalı, eğer kalsifıkasyon varsa tedavi sonlandırıİmalıdır.

Tabletler, gece yatmadan önce bir miktar sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır. Tabletler düzenli olarak alınmalıdır.

Safra reflüsüne bağlı gastrit tedavisinde:

Her gece yatmadan önce 1 tablet bir miktar sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır.

Önerilen tedavi süresi 10-14 gün olmakla birlikte, tedavinin süresine, hastanın kliniğine göre hekimin karar vermesi uygundur.

Primer biliyer sirozun (PBS) (safra kanallarının uzun süreli hastalığına bağlı gelişen karaciğer sirozu) belirtilerine yönelik tedavisinde:

İlk 3 aylık tedavide, Ursolvan’ı gün boyunca, sabah, öğle ve akşam olmak üzere bölünmüş dozlar şeklinde almalısınız. Karaciğer fonksiyonları iyileştiğinde, günlük doz akşamlan bir defada alınabilir.

Primer biliyer siroz vakalarında Ursolvan kullanımı için bir süre kısıtlaması yoktur.

Primer biliyer sirozlu hastalarda, tedavi başlangıcında hastalığın belirtilerinde (kaşıntı vb. gibi) kötüleşme görülebilir. Bu seyrek olarak görülür. Böyle bir durum meydana gelirse Ursolvan tedavisine daha az günlük doz ile devam edilir ve her hafta günlük doz tabloda önerilen doza çıkılana kadar arttınlır.

Tabletler, bir miktar sıvı ile çiğnenmeden yutulmalıdır. Düzenli olarak kullanılmasına dikkat edilmelidir.

Ağızdan alınır.

Ursolvan kullanımı için bir yaş kısıtlaması yoktur. Ursolvan kullanımı vücut ağırlığına ve hastanın durumuna göre belirlenmelidir.

Karaciğer yetmezliği

Primer biliyer sirozun (PBS) (safra kanallarının uzun süreli hastalığına bağlı gelişen karaciğer sirozu) semptomatik tedavisi ile ilgili dozaj önerilerine bakınız.

Eğer Ursolvan’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Ursolvan’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Doz aşımı durumunda ishal görülebilir. Eğer ishal devam ediyorsa, doktorunuzu bilgilendirin, çünkü dozun azaltılması gereklidir.

İshaliniz kötüye giderse, sıvı ve elektrolit dengesinin yeniden sağlanması amacıyla yeterli miktarda sıvı içtiğinize emin olunuz.

Ursolvan Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Normal ilaç dozu ile tedaviye devam ediniz.

Ursolvan Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Ursolvan tedavisini kesecekseniz veya erken sonlandıracaksanız mutlaka doktorunuza danışınız.

Ursolvan kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Ursolvan Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Ursodeoksikolik asit gibi safra asitlerine veya Ursolvan’m herhangi bir bileşenine karşı aşın duyarlılığınız varsa,

Safra kesenizde veya safra kanallarınızda ani başlangıçlı iltihaplanma varsa,

Safra kanallannızda tıkanıklık varsa (ana safra kanalı veya safra kesesi kanalının tıkanıklığı),

Kamınızın üst tarafında sık olarak kramp benzeri ağrılar (biliyer kolik) bulunuyorsa,

Doktorunuz kalsifiye (kireçlenmiş) safra kesesi taşınız olduğunu söylediyse,

Safra keseniz gerektiği gibi kasılamıyorsa (safra kesesine ait kas liflerinin kasılma kuvveti ve hızı ile ilgili bozukluk varsa).

Ursolvan Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Ursolvan doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.

Tedavinin ilk üç ayında, karaciğer fonksiyon testleri 4 haftalık aralıklarla, daha sonra 3 ayda bir kez olmak üzere kontrol edilmelidir.

Eğer hastada ishal ortaya çıkarsa en kısa sürede doktorunuza bildiriniz. Tedavi dozunun azaltılması, ishal devam ederse ilacın kesilmesi gerekebilir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Ursolvan İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

İnsanlarda hamileliğin ilk üç ayında kullanıma ilişkin yeterli veri mevcut değildir.

Hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar, hamileliğin erken dönemlerinde teratojenik (doğumsal oluşum bozukluklarına neden olan etken) etkiler görülebileceğini göstermiştir.

Doktorunuz çok gerekli görmedikçe, hamilelik sırasında size Ursolvan’ı vermeyecektir. Hamile olmasanız dahi, bu olasılığı doktorunuza danışmalısınız. Çocuk doğurma potansiyeli olan kadınlar, tedavi süresince etkili doğum kontrol yöntemleri kullanmalıdırlar. Hormonal olmayan doğum kontrol yöntemleri veya düşük doz östrojen içeren doğum kontrol ilaçlan önerilir. Safra taşınızın eritilmesi için Ursolvan alıyorsanız, hormonal doğum kontrol ilaçları safra taşı oluşumunu kolaylaştırabildiğinden, hormonal olmayan etkili bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.

Doktorunuz Ursolvan tedavisine başlamadan önce hamile olmadığınızdan emin olmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Ursolvan Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Ursodeoksikolik asidin anne sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden emzirme süresince kullanılmamalıdır. Eğer Ursolvan tedavisi gerekliyse, emzirme kesilmelidir.

Ursolvan Etken Maddesi Nedir?

Ursolvan yardımcı madde olarak laktoz monohidrat içerir. Bu nedenle eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Sodyum için uyarı;

Bu tıbbi ürün her dozunda 1 mmol (23 mg)’dan daha az sodyum ihtiva eder; bu dozda sodyuma bağlı herhangi bir yan etki beklenmemektedir.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Ursolvan Kullanılır mı?

Bazı ilaçlarla birlikte alındığında, etkileri değişebilir.

Ursolvan alındığında aşağıdaki ilaçlann etkilerinde azalma olasıdır:

Kolestİramin ve kolestipol (kandaki yağları düşürücü) veya alüminyum hidroksit ve/veya simektit (alüminyum oksit) içeren antiasidler (mide asidini bağlayan ilaçlar). Eğer bu ilaçlardan birinin kullanılması gerekliyse, Ursolvan’dan en az 2 saat önce veya 2 saat sonra kullanılmalıdır.

Siprofloksasin (bir antibiyotik) ve dapson (cüzzam tedavisinde kullanılan bir antibiyotik), nitrendipin (yüksek kan basıncını tedavi eden) ve benzer yolla metabolize olan diğer ilaçlar. Doktorunuz gerekli görüyorsa, bu ilaçların dozunu değiştirebilir.

Ursolvan alındığında aşağıdaki ilaçların etkilerinde artma olasıdır:

Siklosporin (bağışıklık sisteminin aktivitesini azaltan bir ilaç). Eğer siklosporin tedavisi görüyorsanız, siklosporin kan seviyeleriniz doktorunuz tarafından kontrol edilmeli ve gerek görülürse siklosporin dozu ayarlanmalıdır.

Safra kesesi taşınızın erimesi için Ursolvan kullanıyorsanız veya östrojen içeren ilaçlar (“doğum kontrol ilacı” gibi) veya klofıbrat gibi kolesterol seviyenizi düşüren belirli ilaçları alıyorsanız, doktorunuza danışınız. Bu ilaçlar, safra kesesi taşlarınızın oluşumunu artırabilir veya taşların eritilmesinde ursodeoksikolik asidin etkilerini yok edebilir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.