İlaçlar

Torisel Konsantrat Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Torisel Konsantrat Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Torisel 25 mg/ml IV İnfüzyonluk Çözelti İçeren Flakon, doktorunuz veya diğer bir sağlık görevlisi tarafından hazırlanacak ve size verilecek olan steril sıvı Konsantratıdır.

Torisel tümör hücrelerinin büyümesi ve bölünmesini engelleyen seçici mTOR (memelilerde rapamisinin hedefi) inhibitörüdür.

Her Torisel ambalajında, infüzyonluk çözelti İçeren bir flakon Torisel Konsantratı ve bir flakon seyreltici yer almaktadır.

Torisel böbrek dokusu dışına yayılmış böbrek hücresi kanserinin (metastatik renal hücreli karsinom) tedavisi için reçete edilmektedir.

Torisel Nasıl Kullanılır?

Doktorunuzun reçete ettiği sürece Torisel kullanmaya devam etmeniz önem taşımaktadır

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Torisel tedavisine, artık tedaviden beklenen yarar sağlanamayınca kadar veya beklenmeyen yan etkiler görülünceye kadar devam edilmesi gerekir.

Torisel her zaman bir doktor veya sağlık görevlisi tarafından hazırlanır ve size verilir. Torisel intravenöz yoldan (damar içine) infüzyon olarak verilir.

Torisel’in önerilen dozu haftada bir kez 30-60 dakika süresince verilen 25 mg’dır.Torisel almadan yaklaşık 30 dakika önce doğrudan damar içi yolla antihistaminik (Torisel’e karşı alerjik reaksiyonları engellemek açısından) enjeksiyonu yaptırmanız gerekmektedir.

18 yaşının altındaki çocuklarda Torisel kullanımına dair sınırlı deneyim bulunmaktadır.

Yaşlı hastalara özgü doz ayarlaması önerilmemektedir.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer Torisel’in etkisinin çok güç/ü veya zayıf o/duğuna dair bir iz/eniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız i/e konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Torisel’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Torisel Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayın

Torisel Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz tarafından belirtilmedikçe, tedaviyi durdurmayınız. Tedavi doktor kontrolünde sonlandırılacaktır.

Torisel Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Temsirolimusa veya Torisel’in herhangi bir bileşenine aşırı duyarlıysanız (alerjikseniz).

Torisel Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Antihistaminlere aşırı duyarlıysanız (alerjikseniz) veya diğer tıbbi nedenlerle antihistamin alamıyorsanız.

Sirolimusa (vücudun böbrek naklini reddetmesini önlemek için kullanılır) aşırı duyarlıysanız (alerjikseniz).

Torisel kan glukoz seviyelerini yükseltebilir. Bu durum, insülin ve/veya oral hipoglisemik ajan tedavisine başlanması veya dozunun artırılması gereğini doğurabilir. Aşırı susama veya idrar hacminde veya idrara çıkma sıklığında ve miktarında artış olursa,

Torisel bağışıklık sisteminizi zayıflatabilir; dolayısıyla, Torisel kullanırken enfeksiyon kapma riskiniz varsa,

Nefes darlığınız, öksürük ve ateşiniz varsa,

Kolesterolünüz varsa ve trigliserit düzeyleriniz yüksekse,

Ameliyat olacaksanız, yakın geçmişte önemli bir ameliyat geçirdiyseniz veya ameliyat sonrası iyileşmemiş yaranız varsa,

Torisel ile tedavi sırasında aşı olmayı planlıyorsanız,

Geçmişinizde herhangi bir karaciğer probleminiz varsa,

Geçmişinizde herhangi bir böbrek yetmezliği veya böbrek probleminiz varsa,

Yaşınız 65’in üzerinde ise, yüzde şişkinlik veya pnömoni gibi bazı yan etkilerin görülmesi olasılığınız daha fazla olabilir.

Serebral hemoraji (beyin kanaması) riskiniz varsa,

a-interferon (hepatit ve kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç) ile alındığı zaman katarakta sebep olabilir.

Daha önceden solunum güçlüğü geçirdiyseniz veya yüzünüzde şişlik oluştu ise,

“Bu uyarılar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.”

Torisel İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Yiyecek ve içeceklerin temsirolimus intravenöz uygulanması üzerine etkisi incelenmemiştir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Torisel Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Hamile kadınlarda Torisel incelenmemiştir. Doktorunuz potansiyel faydanın, doğmamış bebeğe olacak potansiyel riskten yüksek olduğuna karar vermediği sürece Torisel hamilelik sırasında kullanılmamalıdır. Hamileyseniz veya Torisel kullanmaya başlamadan önce hamile kalmayı planlıyorsanız doktorunuzu bilgilendirmeniz önem taşımaktadır.

Eğer hamile kalma şansınız varsa, Torisel tedavisi sırasında ve 3 ay sonrasına kadar uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmalısınız.

Eşinin hamilelik şansı olan erkekler, Torisel tedavisi sırasında ve 3 ay sonrasına kadar uygun bir doğum kontrol yöntemi kullanmalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Torisel Kullanılabilir mi?

ilacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Torisel’in insan sütüne geçmesine ilişkin bilgi yoktur. Bebeğinizi emzirmeden önce doktorunuzun tavsiyesini almalısınız.

Torisel Etken Maddesi Nedir?

Susuz etanol içerir.

Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir.

Hamile veya emziren kadınlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

Diğer Îlaçlarla Birlikte Torisel kullanılır mı?

Bu ifadelerin belirli bir süre önce kullanılmış veya gelecekte bir zaman kullanılacak ürünlere de uygulanabileceğini lütfen dikkate alınız.

Bazı ilaçlar Torisel’in parçalanmasını veya metabolizmasını etkileyebilmektedir. Özellikle, aşağıdaki ilaçlardan birini kullanıyorsanız doktorunuzu bilgilendirmelisiniz:

Proteaz inhibitörleri (HIV tedavisinde kullanılır)

Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan antibiyotikler ve antifungaller

Depresyon tedavisinde kullanılan nefazodon veya seçici serotonin geri-alım inhibitörleri

Anti epileptik ilaçlar, örneğin karbamazepin, fenitoin ve barbituratlar

HIV’li ve diğer hastalarda enfeksiyonların tedavisinde kullanılan rifabutin

Enfeksiyonların tedavisinde kullanılan rifampisin

St John’s Wort (hypericum perforatum)

Anjiotensindönüştürücü enzim (ADE) inhibitörleri

Amiyodaron gibi aritmi tedavisinde kullanılan, hem suda hem de yağda çözünebilen ilaçlar

Yüksek kolesterol tedavisinde kullanılan kan kolesterol seviyesini düşürücü ilaçlar.

Torisel Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Torisel’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

 • Ağrı, pireksi, göğüs ağrısı, mukozal inflamasyon (mukozitis). Yaygın: Yaraların iyileşmesinde bozukluk, titreme.
 • Anemi, trombositopeni. Yaygın: Nötropeni, lökopeni, lenfopeni.
 • Hipertansiyon, venöz tromboembolizm (derin ven trombozu, pulmoneremboli)*, tromboflebit. Göz hastalıkları Konjunktivit (lakrimasyon dahil)
 • Kanın pompalanmasını etkileyecek ve drenaj gerektirebilecek kalp etrafındaki sıvı (perikardiyal efüzyon).
 • Bulantı, ishal, karın ağrısı, kusma, stomatit (aftöz stomatit, ağızda ülserasyon, stomatit, glossit, ağızda ağrı dahil)*.
 • Alerjik (aşırı duyarlılık)/infüzyon reaksiyonları (hayatı tehdit eden ve nadir ölümcül reaksiyonlar dahil).
 • Bakteriyel ve viral enfeksiyonlar (selülit, herpes zoster, herpes simpleks, bronşit, abse,enfeksiyon)*, farenjit, idrar yolu enfeksiyonları (disüri, hematuri, sistit, sık idrara çıkma dahil), rinit. Yaygın: Folikülit, pnömoni, üst solunum yolu enfeksiyonu.
 • Anoreksi, hiperlipemi, hiperglisemi, hiperkolesterolemi, hipokalemi, Yaygın: Hipofosfatemi.
 • Kan kreatinininde yükselme.
 • Aspartat aminotransferazında artış ve alanin aminotransferazında artış.
 • Sırt ağrısı, atralji Yaygın: Miyalji (bacak krampları dahil)*.
 •  Dispne, öksürük, epistaksis.
 • Pnömoni (fatal pnömoni dahil) (bakınız bölüm 4.4), plevral efüzyon. Deri ve deri altı doku hastalıkları
 • Döküntü (kaşıntılı döküntü, makulopapüler döküntü, püstüler döküntü,egzema dahil) pruritis, tırnak bozuklukları, kuru cilt, akne. Yaygın: Eksfoliyatif dermatit.
 • Disgeusia (kötü tat).
 • Ageusia ( tat alma duygusunu kaybetme).
 • Konvülsiyon.
 • Böbrek yetmezliği (fatal sonuçlananlar dahil).
 • İnsomnia.
 • Depresyon, anksiyete.

* Vücut sistemleri toplamı, her zaman bireysel istenmeyen etkilerin toplamı anlamına gelmeyebilir çünkü bir denek, aynı vücut sistemi ile ilişkili olarak iki veya daha fazla istenmeyen etki bildirebilir.

Hastalar, Torisel’in diyabeti olan yada olmayanlarda kan glukoz düzeylerini yükseltebileceği konusunda bilgilendirilmelidir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.