Tamol Ped. İlaç Bilgisi ve Yan Etkileri Prospektüsü ve Yan Etkileri

TAMOL PED. nedir ve ne için kullanılır?

TAMOL, her ölçeğinde (her 5 ml) 120 mg parasetamol içeren, ağn kesici ve ateş düşürücü olarak etki gösteren bir ilaçtır,


TAMOL 150 mlTik şişede sunulmaktadır.

TAMOL çocuklarda, hafif ve orta şiddetli ağrılar ile ateşin semptomatik (hastalığı tedavi edici değil, belirtilerini giderici) tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi TAMOL PED.’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sınıflandırılmıştır:


Çok yaygın: 10 hastanın en az birinde görülebilir.

Yaygın: 10 hastanın birinden az, fakat 100 hastanın birinden fazla görülebilir.

Yaygın olmayan: 100 hastanın birinden az, fakat 1.000 hastamn birinden fazla görülebilir.


Seyrek: 1,000 hastamn birinden az görülebilir.

Çok seyrek: 10.000 hastanın birinden az görülebilir.

Bilinmiyor: Eldeki verilerden hareketle tahmin edilemiyor.

Aşağıdakilerden biri olursa TAMOL’ü kullanmayı durdurun ve derhal doktorunuza bildirin veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik (aşın duyarlılıkla ilgili) Ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem)

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir. Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin TAMOL’e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

Yaygın olmayan yan etkiler

• Deri döküntüsü, kaşıntı, egzama, alerjik ödem, yüzde, dilde ve boğazda şişlik (anjiyoödem), yaygın akıntılı döküntüler (akut generalize eksantematöz püstülozis), el, yüz ve ayakta dantele benzer kızanklık oluşturan, aşın duyarlılık (eritema multiforme)

• Böbreklerde yetmezliğe yol açabilen böbrek haşan (papiler nekroz)

Seyrek görülen yan etkiler

• Kan pulcuğu (pıhtılaşmada görev alan kan hücreleri) sayısında azalma (trombositopeni), akyuvar sayısında azalma (lökopeni), kan hücrelerinde azalma (pansitopeni)

• El, ayak, yüz ve dudaklann şişmesi ya da özellikle boğazda nefes darlığına yol açacak şekilde şişmesi (anaflaktik şok)

• Akciğerde nefes darlığına yol açacak astım benzeri belirtiler (bronkospazm)

• Bulantı, kusma, ishal, kann ağnsı

• Karaciğer hasarı

Bilinmiyor

• Merkezi sinir sisteminde uyanlma, baş dönmesi, uyku hali (somnolans) ve beyinde iltihaplanma (ensefalopati)

TAMOL PED. Nasıl Kullanılır?

1-6 vasa kadar: 5-10 ml (1-2 ölçek; 120-240 mg parasetamol)

3 av-i vasa kadar: 2.5-5 ml (yanm-1 ölçek) (60-120 mg parasetamol).

3 avın altındaki bebekler: 2. aydan sonra aşı sonrası ateş görülen bebeklere 2.5 ml (yarım ölçekyiik bir doz uygundur. İki ayın altındaki bebeklerde kullanılmamalıdır.

Bu dozlar, her doz arasında 4 saat veya daha uzun aralık bırakılarak günde 4 kez tekrarlanabilir.

6 vasin üzerindeki çocuklar ve tablet yutmada güçlük çeken yetişkinler için "TAMOL Plus 250mg/5 ml süspansiyon" önerilir.

En fazla günde 10-15 mg/kg bölünmüş dozlar halinde 60mg/kg kullanılır.

Hekim önerisi olmadan 3 ardışık (üstüste) günden daha uzun kullanmayınız.

Yaş

Doz

3 aydan küçük

Yarım ölçek (2.5 ml)

3 ay-1 yaş arasında

Yanm-1 ölçek (2.5 5 ml)

1 -6 yaş arasında

1-2 ölçek (5-10 ml)

Ağızdan alınır.

Çocuklarda Kullanımı

Bkz:

Yaşlılarda Kullanımı

Tablet yutmada güçlük çeken yetişkinler için "TAMOL Plus 250 mg/ 5ml süspansiyon" önerilir.

Özel kullanım durumlan:

Karaciğer ve böbrek yetmezliğiniz varsa TAMOL kullanmayınız.

Eğer TAMOL’ün etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

TAMOL PED.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Doz aşımı durumunda solgunluk, iştahsızlık, bulantı ve kusma, görülen başlıca belirtileridir, ancak bazı durumlarda saatlerce belirti vermeyebilir. Bu nedenle aşm doz ya da yanlışlıkla ilaç alınması durumunda hemen doktorunuza bildiriniz ya da bir hastaneye başvurunuz. Kısa sürede (akut) yüksek doz alındığında karaciğer hasarına yol açabilir. TAMOL aşın dozajı hemen tedavi edilmelidir.

TAMOL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

TAMOL PED. Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

TAMOL ile tedavi sonlandınldığmdaki oluşabilecek etkiler

İlacınızı doktorunuzun söylediği süre zarfmca kullanın. Doktor önerisine uygun biçimde kullanıldığı takdirde herhangi bir olumsuz etki göstermesi beklenmez.

TAMOL PED. kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

TAMOL PED. Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

• Parasetamol veya ilacın içeriğindeki diğer maddelere karşı aşın duyarlılık (alerji) varsa,

• Şiddetli karaciğer veya böbrek yetmezliği varsa

TAMOL PED. Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

• Anemi (kansızlık) varsa,

• Akciğer hastalığı varsa,

• Karaciğer veya böbrek işlevlerinde bozukluk varsa,

• Parasetamol içeren başka bir ilaç kullanıyorsa,

• Vücut ağırlığı 4 kg’dan az ise ya da erken doğmuş (37 haftadan önce) ise,

• Daha önce çocuğunuzda bazı şekerlere karşı intolerans (dayanıksızlık) olduğu söylenmişse,

• Kalıtsal Gilbert Hastalığı olduğu söylenmişse,

• Propantelin ve metoklopramid gibi mide boşalmasını yavaşlatan ilaçlar, bir antibiyotik olan kloramfenikol, AIDS tedavisinde kullanılan azidotimidin, kanın pıhtılaşmasını önleyen (antikoagülan) varfarin veya kumarin türevlerini kullanıyorsanız,

• Merkezi sinir sisteminin çalışmasını yavaşlatan bazı ilaçlar (hipnotikler) ve epilepsi (sara hastalığı) tedavisinde kullamlan (antiepileptik) ilaçlar (glutetimid, fenobarbital, fenitoin, karbamazepin, vb.) veya bir antibiyotik olan rifampisin gibi ilaçlar kullamyorsamz,

• San kantaron içerikli ilaçlar kullanıyorsanız.

3-5 gün içinde yeni semptomların (belirtilerin) oluşması ya da ağnnın ve/veya ateşin azalmaması halinde, çocuğunuzda parasetamol kullanmaya son verip doktora damşımz.

TAMOL, akut (kısa süreli) yüksek dozda alındığında ciddi karaciğer toksisitesine (zehirlenmesine) neden olur. Erişkinlerde kronik (uzun süreli ve tekrarlayarak) günlük dozlarda alındığında karaciğer hasarına neden olabilir.

Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

TAMOL PED. İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Alkolle veya alkol içeren yiyecek, ilaç vb. ile birlikte kullanıldığında karaciğer üzerine zararlı etki gösterme riski artabilir.

Besinler parasetamolün barsaktan emilimini azaltabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TAMOL’ün hamilelikte kullanım güvenliliği ile ilgili zararlı etkiler bildirilmemekle beraber bu dönemde yine de hekim önerisi ile kullanılır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

TAMOL’ün emziren anne tarafından tedavi edici dozlarda alınması bebek üzerinde bir risk oluşturmaz. Parasetamol az da olsa süte geçtiği için emzirme döneminde hekim önerisi ile kullanabilir.

Araç ve makina kullanımı

Araç ve makina kullanımı

TAMOL PED. Etken Maddesi Nedir?

Eğer daha önceden çocuğunuzda bazı şekerlere karşı dayanıksızlık (intolerans) olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü çocuğunuza vermeden önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Aşın duyarlılık (alerjik) tepkilerine (reaksiyonlarına) (muhtemelen gecikmiş) sebebiyet verebilir.

Bu tıbbi üründe hacminin %11’i kadar etanol (alkol) vardır. Alkol bağımlılığı olanlar için zararlı olabilir.

Hamile veya emziren kadmlar, çocuklar ve karaciğer hastalığı ya da epilepsi gibi yüksek risk grubundaki hastalar için dikkate alınmalıdır.

Diğer ilaçlarla birlikte kullanımı

Bazı ilaçlar ile birlikte kullanıldığında TAMOL’ün etkisi değişebilir. Çocuğunuz aşağıdaki ilaçlan kullanıyorsa lütfen doktorunuza söyleyiniz:

 • Mide boşalmasında gecikme yaratan ilaçlar (Öm: Propantelin vb.)
 • Mide boşalmasını hızlandıran ilaçlar (Öm: Metoklopramid gibi)
 • Karaciğer enzimlerini uyaran ilaçlar (Öm: Bazı uyku ilaçları, sara hastalığında kullamlan bazı ilaçlar gibi)
 • Antibiyotik olarak kullanılan kloramfenikol
 • • Varfarin ve kumarin türevi antikoagülanlar (kan pıhtılaşmasını engelleyen ilaçlar)

  • Zidovudin (Çocuk ve erişkinlerde görülen HIV enfeksiyonlannın (AIDS) tedavi ve önlenmesinde kullanılan bir ilaç)

 • Domperidon (bulantı-kusma tedavisinde kullanılır)
 • Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  TAMOL PED. prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–

  Leave a Reply