İlaçlar

Olgen Plus Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Olgen Plus Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

Bu ilaç kan basıncının düşürülmesine yardımcı olan iki farklı etkin madde (olmesartan medoksomil ve hidroklorotiyazid) içeren bir ilaçtır. Olgen Plus 28 ve 84 film kaplı tablet halinde kullanıma sunulmuştur.

Olgen Plus pembe-pembemsi renkli, oblong, bikonveks bir yüzünde 40/25 yazılı film kaplı tabletler şeklindedir.

Bu etkin maddelerden olmesartan medoksomil anjiyotensin-II reseptör antagonistleri isimli bir ilaç grubuna aittir. Bu ilaç kan damarlarını gevşeterek kan basıncını düşürür.

Diğer etkin madde olan hidroklorotiyazid ise idrar söktürücü (diüretikler) isimli bir ilaç grubuna aittir. İdrara çıkma sıklığını artırır ve bu yolla kan basıncını düşürür.

Bu iki farklı etkin maddenin birlikte verilmesi kan basıncını bu etkin maddelerin her birinin tek başma yaptığından çok daha güçlü bir şekilde düşürür.

Olgen Plus sebebi bilinmeyen yüksek kan basıncı (esansiyel hipertansiyon) tedavisi için doktorunuz tarafından gerekli görüldüğü takdirde kullanılır.

Bu ilaç 18 yaşından küçüklerde kesinlikle kullanılmamalıdır.

Olgen Plus Nasıl Kullanılır?

Olgen Plus’ı daima doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanınız. Herhangi bir durumdan emin değilseniz, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Olgen Plus yiyeceklerle birlikte veya öğünler arasında alınabilir. Film kaplı tablet, bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

Mümkünse günlük ilaç dozunuzu daima günün aynı saatinde, ömeğin kahvaltıda alınız.

Doktorunuz size aksini söyleyene kadar Olgen Plus’ı almaya devam etmeniz çok önemlidir.

Eğer 65 yaşın üzerindeyseniz daha genç hastalar için tavsiye edilen dozun aynısı önerilir. Kan basıncınız (tansiyon) yakından izlenmelidir.

Eğer Olgen Plus’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Olgen Plus’tan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Olgen Plus Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Günlük almanız gereken dozunuzu almayı unuttuysanız, ertesi gün normal ilaç dozunu alınız. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Olgen Plus Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Tedavi kesilmesinden sonra kan basıncının ani yükselmesine ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Doktomnuz tedaviyi kesmenizi söylemedikçe Olgen Plus’ı almaya devam etmeniz önemlidir.

Olgen Plus kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

Olgen Plus Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

İlacm etkin veya yardımcı maddelerine, ya da hidroklorotiyazide benzeyen sülfonamid grubu antibiyotiklere karşı aşırı duyarlılığınız (alerjiniz) var ise,

Böbrek fonksiyon bozukluğunuz var ise,

Tedavi almanıza rağmen kan tahlillerinde azalmış potasyum, azalmış sodyum, artmış kalsiyum veya artmış ürik asit (gut hastalığı vb.) tespit ediliyorsa,

Şiddetli karaciğer fonksiyon bozukluğu veya safra yolu tıkanıklığınız var ise,

Hamileyseniz veya bebeğinizi emziriyorsanız,

Süt ve süt ürünlerini sindirme problemleriniz (Laktoz intoleransı) var ise.

Olgen Plus Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Size böbrek nakli yapılmışsa, bu gibi durumlarda doktorunuz böbrek fonksiyonlarınızı belirli aralıklarla takip etmek isteyebilir.

Karaciğer hastalığınız var ise,

Kalp kapakçıklarının daralması (aortik veya mitral stenoz) ya da kalpten kan akımını azaltan kalp kası bozukluklarınız var ise,

Olgen Plus kanınızda bulunan sodyum ve potasyum gibi elektrolitlerin seviyesinde değişikliklere neden olabilir. Böyle durumlarda susama hissi, ağız kuruluğu, kas ağrısı veya kramplan, kas yorgunluğu, kan basıncında düşme (hipotansiyon), halsizlik, uyuşukluk, uykusuzluk, hastalık hissi, kalp atım hızında artma gibi şikayetler ortaya çıkar. Eğer bu gibi rahatsızlıklarınız ortaya çıkarsa,

Böbrek üstü bezlerinizde problem varsa (primer aldosteronizm vb) bu ilaç kan basıncınızda yeterli düşüş sağlayamayabileceğinden dikkatli kullanınız.

Her iki böbreğinize giden damarlarda daralma (bilateral renal arter stenozu) veya tek böbreğiniz var ise bu ilacı kullanırken kan basıncında şiddetli düşüş ve böbrek yetersizliği gelişme riskinde artış olabileceğinden dikkatli kullanınız.

Şeker hastalığınız (diyabet) var ise, bu ilacı kullanırken kan şekeri seviyelerinizde artış olabileceğinden dikkatli kullanınız.

Lupus eritamatozus (ciltte pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) hastalığınız var ise, bu hastalığa bağlı şikayetleriniz şiddetlenebilir veya nüksedebilir.

Alerjik bünyeniz veya bronşiyal astımınız var ise, sizde bu ilaca bağlı aşırı hassasiyet reaksiyonları (alerji) ihtimali artabilir.

Ödeminiz (dokuda su tutulması, şişlik) var ise, bu ilaç sıcak havalarda kan sodyum seviyelerinizin düşmesine sebep olabilir.

Damar sertliği (arteriyoskleroz), kalp damarlarında daralma (koroner kalp hastalığı) veya beyin damarlarında dolaşım yetmezliğiniz (iskemik serebrovasküler hastalığı) var ise, kan basıncında aşın düşüş olması halinde, bu hastalıklara bağlı rahatsızlık yaşama riskiniz artabilir.

Özellikle, karaciğer sirozu olan hastalar, yüksek doz idrar söktürücü (diüretik) ilaçlar alan hastalar (zorlu diürez), tuz kaybı olan hastalar, kalp yetersizliği ve diyabet hastalannda, serum potasyum seviyelerinin dikkatle izlenmesi ve takip edilmesi gerekir.

Bilinmesi gereken diğer önemli bilgiler:

Olgen Plus kan yağlarınızı ve ürik asit (gut hastalığı sebebi) seviyelerinizi artırabilir. Tedavi döneminde doktorunuz gerekli görürse kan tahlillerini yapacaktır.

Olgen Plus’ın potasyum tutan idrar söktürücülerle (diüretikler), potasyum ve potasyum tuzu içeren maddeler ya da serum potasyum seviyelerini yükseltebilen başka ilaçlar ile (öm. heparin) birlikte kullanılması halinde dikkatli olmak ve potasyum seviyelerini düzenli olarak izlemek ve takip etmek gerekir.

Düşük tuz içeren diyet uyguluyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz.

Doktorunuz paratiroid bezi fonksiyon testleri yapacaksa, Olgen Plus tedavisi testten önce durdurulmalıdır.

Olgen Plus’ın içindeki hidroklorotiyazid, sporculara yapılan doping testlerinde pozitif sonuç çıkmasına yol açabilir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Olgen Plus İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Olgen Plus yemekle birlikte veya öğünler arasında alınabilir. Film kaplı tablet, bütün olarak yeterli miktarda su ile yutularak alınır.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Olgen Plus Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Olgen Plus’ı hamileliğin ilk üç ayında kullanmamanız tavsiye edilir. Hamileliğin ilk üç ayından sonraki dönemdeyseniz bu ilacı kesinlikle kullanmayınız.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza danışınız.

Emzirme Döneminde Olgen Plus Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emziriyorsanız, Olgen Plus kullanmayınız.

Olgen Plus Etken Maddesi Nedir?

Olgen Plus içeriğinde bulunan yardımcı maddelere karşı aşırı bir duyarlılığınız yoksa, bu maddelere bağlı olumsuz bir etki beklenmez.

Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı intoleransınız olduğu söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Olgen Plus Kullanılır mı?

Olgen Plus ile aşağıdaki ilaçları birlikte kullanıyorsanız doktorunuza bildiriniz. Doktorunuz düzenli olarak bu ilaçlardan bazılarının kandaki seviyelerini takip edebilir.

Lityum içeren ilaçlar. Doktorunuz düzenli olarak bu ilacın kandaki seviyelerini takip ederek doz ayarlaması yapabilir.

Kanda potasyum seviyesini etkileyen ilaçlar. Doktorunuz düzenli olarak bu ilacm kandaki seviyelerini takip ederek doz ayarlaması yapabilir.

Kan basıncını düşüren diğer ilaçlar

Ağn kesici ilaçlar (steroid yapılı olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ve salisilatlar)

Alkol, barbituratlar, bazı uyku ilaçlar, anestetik ilaçlar ve depresyon tedavisinde kullanılan ilaçlar

Baklofen (kas gevşetici)

Amifostin (kanser tedavisinde kullanılan bir ilaç)

Kolestiramin ve kolestipol (kan yağ seviyelerini düşürmek için kullanılan belirli ilaçlar)

Antikolinerjikler (ömeğin, atropin ve biperiden)

Kalsiyum tuzları

Kan şekerini düşüren ilaçlar (oral antidiyabet ilaçlan, metformin ve insülin)

Beta-blokörler

Diazoksid (kan şekeri düşüklüğü ve hipertansiyonda kullanılan bir ilaç)

Düşük kan basıncı ve kan atım hızı için kullanılan ilaçlar (ömeğin, noradrenalin)

Belirli adale gevşeticiler (ömeğin, tübokürarin)

Gut ilaçları (probenisid, sulfınpirazon ve allopurinol)

Amantadin (virüslere karşı kullanılan bir ilaç)

Hücre bölünmesini inhibe eden ilaçlar (ömeğin, siklofosfamid, metotreksat)

Metildopa (kan basıncını düşüren bir ilaç)

Siklosporin (organ naklinden sonra kullanılan bir ilaç)

Tetrasiklinler (bir çeşit antibiyotik)

Alüminyum-magnezyum hidroksit (gastrit ve ülser gibi hastalıklarda kullanılan ilaçlar)

Dijital glikozitler (kalp yetersizliğinde kullanılan bir ilaç)

Antiaritmikler (kalp ritim bozukluklarında kullanılan ilaçlar)

Antipsikotikler (psikoz tedavisinde kullanılan ilaçlar)

Alkolle birlikte alındığında baş dönmesi ve bayılma hissi oluşabileceğinden, Olgen Plus’ı alkolle birlikte kullanmayınız.

Olgen Plus Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Olgen Plus’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerde biri olursa, Olgen Plus’ı kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

 • Bayılma (senkop)
 • Ciltte döküntü ve/veya şişlik, soyulma ve kabarıklık
 • Göğüs ağnsı
 • Nöbetler (istem dışı kasılmalar)
 • Nefes almada güçlük (dispne)
 • Ateş

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin Olgen Plus’a karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerde herhangi birini fark ederseniz hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

Düşük kan basıncı, ayakta iken kan basıncında ani düşme (ortostatik hipotansiyon)

 • Düzensiz nabız
 • Soğuk algınlığı benzeri belirtiler
 • Sanlık
 • Şişmiş ve ağrılı tükürük bezleri
 • Boğaz ağnsı
 • Burun akması veya tıkanması
 • Öksürük
 • Solunum yolu iltihabı (Bronşit)
 • İdrar yolu enfeksiyonu
 • Bağırsak tıkanıklığı
 • Görüş bulanıklığı, nesnelerin sarı görünmesi
 • Kan damarlarında iltihaplanma (flebit)
 • Kan pıhtıları oluşumu (tromboz veya emboli)
 • Pankreas iltihabı (pankreatit)
 • Safra kesesi iltihabı (kolesistit)
 • Laboratuvar bulgulan (klinik testlerdeki değişiklikler)
 • Anemi (alyuvar sayısında azalma)
 • Hemoglobin ve hematokrit değerlerinde düşme
 • Akyuvar sayısında azalma
 • Trombosit sayısında azalma
 • Kemik iliği haşan
 • Elektrolit değişiklikleri (kandaki iyon; ömeğin sodyum, potasyum, kalsiyum, magnezyum ve klor seviyelerinde değişiklikler)
 • Kanda ürik asit artışı
 • Kan yağlarında artış
 • Kanda üre artışı
 • Kanda kreatinin seviyesinde artış
 • Diğer böbrek fonksiyon testlerindeki değişiklikler
 • Karaciğer ve kas enzim değerlerinde artış
 • Kan glukoz seviyesinde artış
 • İdrarda şeker tespit edilmesi
 • İdrarda kan tespit edilmesi

Bunların hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir. Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

 • Baş dönmesi, sersemlik veya baygınlık hissi
 • Kendini hasta hissetme
 • Kendini kötü veya baskı altında hissetme
 • Zihin karışıklığı
 • Yorgunluk hissi
 • Uyuşukluk
 • Kendini depresif hissetme veya çöküntü hali
 • Konsantrasyon (dikkatini verememe) sorunları
 • Uyku sorunlan
 • Denge kaybı
 • Baş ağrısı
 • Halsizlik, güçsüzlük
 • Kalp çarpıntısı (palpitasyonlar)
 • Hazımsızlık
 • İştah kaybı
 • İshal
 • Kabızlık
 • Karın ağnsı (mide ağrısı, mide bozukluğu, bulantı ve kusma)
 • Şişlik hissi (mide ve/veya barsakta gaz artışı)
 • Sırt, kemik veya eklem ağrısı
 • Ayak bileklerinde şişme
 • Işığa duyarlılık
 • Morarma
 • Ciltte yanma
 • Egzama (mayasıl), deri döküntüsü
 • Göz kuruması
 • Kas spazmları (bazen şiddetli ve ağrılı), halsizlik
 • Böbrek sorunları
 • Erkeklerde ereksiyon (sertleşme) zorluğu
 • Ciltte kanncalanma ve uyuşma
 • Çoklu eklem ağrıları, yüzde kızarıklık ve dolaşım yetersizliği nedeniyle parmaklarda soğukluk (lupuz eritematoz benzeri belirtiler)

Bunlar Olgen Plus’ın hafif yan etkileridir.

Araç ve makina kullanımı

Yüksek kan basıncı tedavisi alan kişilerde zaman zaman baş dönmesi veya yorgunluk hissi olabilir. Bu konuda hastalar uyarılmalıdır. Doktorunuzdan araç ve makine kullanıp kullanmayacağınız konusunda bilgi alınız.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.


Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

“Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

İlaç Yan Etkileri

Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

Hastane İletişim Bilgileri

Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.