İlaçlar

Isordil Ne İlacıdır? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?

ISORDIL nedir ve ne için kullanılır?

İSORDİL, damar genişletici organik nitratlar ismi verilen ve kalp hastalıklarında kullanılan bir ilaç grubuna dahil olan izosorbid dinitrat içeren damar genişletici bir ilaçtır.

İSORDİL tablet yuvarlak, düz kenarlı, bir yüzü çentikli, diğer yüzünde “Ayerst” baskısı bulunan beyaz renkli tablet şeklindedir ve ambalajın içinde 50 tablet bulunur.

İSORDİL, kan damarlarım gevşeterek kalbin iş gücünü azaltır ve kalbin kanı daha kolay pompalamasına yardımcı olur. Aynca kalbin gereksinim duyduğu oksijen miktan da azalmış olur. Kalbi besleyen kan damarlannı da genişlettği için kalbe sunulan kan ve oksijen miktan da artar.

İSORDİL 10 mg tablet,

• Koroner kalp hastalığına bağlı olarak kalbin yeterli oksijen alamaması nedeniyle oluşan ani göğüs ağnlanmn (anjina pektoris) önlenmesinde,

• Kalbin kam pompalama gücünün azaldığı bir hastalık olan kalp yetmezliğinde diğer ilaçlar [glikozit (kalp yetmezliğinde kullanılır), diüretik (idrar söktürücü) ve arteryel vazodilatörler (damar genişleticiler)] ile birlikte kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ISORDIL’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Aşağıdakilerden biri olursa, İSORDİL’i kullanmayı durdurunuz ve derhal doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kan basıncınızda aşın düşme olursa (buna bağlı olarak halsizlik, baş dönmesi, kalp atımlannda hızlanma, kalbe ve beyne giden kan akımında azalma, göğüs ağnsı, kalp krizi ve inme gibi bulgular olabilir. Şok ve bayılma meydana gelebilir.).

• Nefes almada zorlanma meydana getirebilecek ciddi aleıji bulgulan gelişirse

• Ani başlayan morarma ve oksijensizlik bulgulan gelişirse (methemoglobinemi)

• Ağızda, yüzde ve dilde şişme (anjioödem)

Bunlann hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin İSORDİL’e karşı ciddi aleıjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatınlmamza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, hemen doktorunuza bildiriniz veya size en yakm hastanenin acil bölümüne başvurunuz:

• Kansızlık

• Derinizde geniş soyulma alanlan

• Görmenizde bulanıklık

• Renginizin solması, soğuk terleme

Bunlann hepsi ciddi yan etkilerdir. Acil tıbbi müdahale gerekebilir.

Ciddi yan etkiler çok seyrek görülür.

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz doktorunuza söyleyiniz:

• Baş ağnsı, baş dönmesi

• Huzursuzluk,

• Kann ağnsı, kabızlık, ağız kumluğu,

• Dışkı veya idrar kaçırma

• Kaşıntı, döküntü, deride kızanklık

• Özellikle bacaklannızda şişlik

• Sıcak basması

Bunlar İSORDİL’in hafif yan etkileridir.

ISORDIL Nasıl Kullanılır?

İSORDİL’i tam olarak doktorunuzun önerdiği şekilde almanız çok önemlidir. Gerektiği şekilde almazsamz, giderek ilacınızın etkisi azalır ve yarar görmeme olasılığınız artar.

İSORDİL’i kalbinize yeterli kan gitmediği için gelişen göğüs ağrınızın tedavisi için kullamyorsamz genellikle 5-20 mg İSORDİL ile tedaviye başlamr ve günde 4 kez (6 saatte bir) 10-40 mg alınır.

3/6

İSORDİL’i kalbin popalama gücünün tedavisi için kullamyorsamz, günde 3-4 kez 20 mg ile tedaviye başlamp doktorunuzun önerisine göre doz günde toplam 120-160 mg olacak şekilde artmlrr.

İSORDİL’in sürekli kullammrnda etkisinin azalmamasr için aldrğrnrz iki doz arasrnda 14 saat veya daha fazla zaman brrakmalrsrmz (örneğin; İSORDİL’i günde 3 kez kullamyorsamz ilk dozu sabah 8.00’de, ikinci dozu 14.00’de ve son dozu 18.00’de alrmz; böylece akşam son aldrğrnrz doz ile bir sonraki sabah alacağrmz ilk doz arasrndaki zaman 14 saat olacaktrr).

• İSORDİL bir miktar srvr ile yutularak kullamlrr.

Çocuklarda Kullanımı

Yaşlılarda Kullanımı

Özel kullamm durumları:

Böbrek yetersizliği

Doz yavaş yavaş artırılır ve hastalar tedavi süresince dikkatle izlenir.

Karaciğer yetersizliği

Doz yavaş yavaş artırılır ve hastalar tedavi süresince dikkatle izlenir.

Eğer İSORDİL’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

ISORDIL

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

İSORDİL’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

İSORDİL aşın dozda alındığında kan basıncında ani düşme; inatçı ve şiddetli baş ağnsı, baş dönmesi, çarpıntı; görme bozukluklan, deride kızanklık ve terleme (daha sonra soğuma ve morarma), bulantı ve kusma (bazen kanlı ishal), bayılma, solunum sayısında artma, solunum güçlüğü, kalp atımlannda yavaşlama, kalp atımlannda düzensizlik, kasılma nöbetleri, koma ve ölüm görülebilir. Alyuvarlannızda parçalanma ve kansızlık gelişebilir.

İSORDİL’i aşın dozda kullanmışsanız hekiminiz sizi izleyerek gereken destekleyici tedaviyi verecektir.

ISORDIL Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

İSORDİL’i almayı unutursanız, normal alma zamamna yakınsa alabilirsiniz. İSORDİL’in normal alınma zamamnızdan daha uzun bir süre geçmişse, unuttuğunuz dozu almamalı ve normal zamanında bir sonraki tableti almalısınız.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

4/6

İSORDİL ile tedavi sonlandınldığında oluşabilecek etkiler:

Kalbin yeterli oksijen alamamasına bağlı gelişen göğüs ağnsımn tedavisi için İSORDİL kullamyorsamz ve tedavinizi aniden keserseniz bu tür göğüs ağnsı ataklannda artış görülebilir. O nedenle ilacınızı aniden değil yavaş yavaş azaltarak kesmelisiniz.

ISORDIL kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ISORDIL Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer :

• İzosorbid dinitrat veya İSORDİL’in bileşimindeki herhangi bir maddeye karşı aleıjiniz varsa,

• Nitrat içeren diğer ürünlere karşı aleıjiniz varsa

• Kan basıncınız çok düşükse

• Kanamanız varsa

• Aşın su kaybettiyseniz (kusma veya ishal nedeni ile olabilir)

• Kafamza şiddetli darbe aldıysanız veya kafa içi basıncınızı artıracak bir hastalığınız varsa (beyin tümörü, beyin kanaması gibi)

• Ağır kansızlığınız varsa

• Göz tansiyonunuz yüksekse (glokom)

• Yeni kalp krizi geçirdiyseniz

• Sertleşme kusuru için vardenafil,tadalafil veya sildenafil içeren bir ilaç kullamyorsamz

• Kalp kasınızda kalınlaşma ile birlikte kalp yetmezliğiniz varsa

• Kalbi saran zarlar arasında sıvı toplanmış ve kalbinizi sıkıştınyorsa

ISORDIL Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer :

• Ciddi karaciğer ve böbrek problemleriniz varsa

• Tiroidiniz (guatr beziniz) az çalışıyorsa

• Yetersiz ve kötü beslenmekteyseniz

• Vücut sıcaklığınız aşın düşükse

• Kalp kapakçıklanmzda (mitral ve aort) darlık varsa

“Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa, sizin için geçerliyse, lütfen doktorunuza damşımz ve doktorunuzla konuşana kadar ilacı almayınız”.

ISORDIL İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Alkol ile birlikte alındığında kan basıncını düşürücü etkisi artabilir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

 • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

  • Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu farkederseniz veya hamile kalmayı planlıyorsanız hemen doktorunuza danışınız.

  2/6

 • Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

  • İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

  İSORDİL kullamrken bebeğinizi emzirmeyiniz.

  Araç ve makina kullanımı

  Başağnsı, yorgunluk ve baş dönmesi gelişebilir. Bu olaylar araç ve makine kullanımınızı etkileyebileceğinden, İSORDİL kullamrken araç ve makine kullanmayınız.

  ISORDIL Etken Maddesi Nedir?

  İSORDİL’in içeriğinde mannitol bulunur. Bu madde yüksek dozlarda alınırsa dışkılamamzda yumuşama meydana getirebilir.

  İSORDİL’in içeriğinde şeker bulunur. Şeker hastalığınız (diyabet) varsa doktorunuza söyleyiniz.

  Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

  • Bazı ilaçlar İSORDİL’in kan düzeyini artırarak veya azalatarak etkisini değiştirebilirler.

  • Erkeklerde sertleşme kuşum için kullanılan ilaçlar, İSORDİL tedavisinden en az 24 saat sonra alınmalıdır. BİRLİKTE KULLANILMAMALIDIR.

  • Yüksek kan basıncının tedavisinde kullanılan ilaçlarla veya damarları genişleten ilaçlar ile birlikte alındığında kan basıncım düşürücü etki güçlenir.

  • Şizofreni ve depresyon (ruhsal çöküntü) ilaçlan ile birlikte kullanıldığında kan basıncım düşürücü etki artar.

  • Damar büzücü etkileri olan bazı ilaçlann (migren tedavisinde kullanılan ergotamin ve şok durumlannda kullanılan adrenalin gibi) kan basıncını yükseltici etkilerini artırabilir.

  • Böbrek yetmezliği nedeni ile kan temizleme makinasına (hemodiyaliz) giren hastalar İSORDİL’i diyalizden sonra almalı veya 10-20 mg’lık ek doz almalıdır

  Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

  ISORDIL prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
  –Arşiv–
  –Arşiv–


  Alkol İle Birlikte İlaç Kullanımları

  Lütfen Dikkat: Alkol ile birlikte ilaç kullanmak çoğu zaman çok büyük sorunlara yol açabilmektedir. Lütfen ilaçlar ile ilgili her türlü konuda hekiminize başvurunuz. Kullanacağınız ilaç alkolle alınabilir mi bunu en iyi hekiminiz bilir.

  İlaçlar ve Antibiyotik Kullanımı

  “Ne İlacıdır?“, “Ne İşe Yarar?” gibi sorgular ile ulaştığınız ilaç prospektüsleri ve diğer tüm bilgiler arşiv yayınındadır. İlaçlar ve sağlığınız ile alakalı tüm konular yalnızca hekiminize danışmanız gereken konulardır. Yakınlarınız tarafından önerilen ilaçları bir hekime danışmadan asla kullanmamanız gerekir. Hekimler yazmadığı sürece antibiyotik kullanmamanız gerekir. Lütfen bu konularda hassasiyet gösteriniz.

  İlaç Yan Etkileri

  Sitemizde tablet ve şuruplar gibi bir çok ilaç hakkında yan etki bilgileri yer almaktadır. Ancak bu bilgiler güncelliğini yitirmiş olabilirler. En doğru bilgi için doktorunuza danışabilirsiniz.

  Hastane İletişim Bilgileri

  Sitemiz aracılığı ile hastanelerin telefon numaralarına ve diğer bilgilerine kolayca erişebilirsiniz. Eğer bilgiler güncel değilse bizimle iletişim kurarak bilgilerin güncellenmesini sağlayabilirsiniz.

  Neden Olur ve Ne İyi Gelir?

  Eğer bir rahatsızlığınız var ise, bu sorunun cevabı için iyilik sağlık sitesi yerine hekiminize danışmalısınız. Ancak bazı bitkisel çözümler hafif rahatsızlıklarda destekçiniz olabilmektedir. Ayrıca İyiliksaglik.com sizler için İlaç Prospektüsleri, Kullanım Talimatları, Yan Etkileri ve Etkileşimleri ve Bitkisel Karışımlar, Sağlık Haberleri ve Estetik Dünyası hakkında bir çok bilgiyi sizlere sunmaktadır.