Cefperazon Yan Etkileri Nelerdir? Nedir ve Ne İçin Kullanılır?
Cefperazon bir antibiyotiktir. Her flakon 1 gram sulbaktam (sulbaktam sodyum şeklinde) ve 1 gram sefoperazon (sefoperazon sodyum şeklinde) olmak üzere (1+1) toz halinde iki etkin madde içermektedir. Yardımcı madde içermez. Bir flakon ve bir çözücü ampul içeren ambalajlarda sunulmuştur.

Etkin maddelerden sefoperazon sodyum üçüncü kuşak sefalosporin adı verilen gruba dahil antibiyotik, sulbaktam sodyum ise bir penisilin türevidir.

Cefperazon belirli mikropların neden olduğu aşağıdaki iltihap oluşturan mikrobik hastalıkların (enfeksiyonlann) tedavisinde kullanılır:

Ust ve alt solunum yolu enfeksiyonları

Üst ve alt idrar yolu enfeksiyonları

Karın zarı iltihabı (peritonit), safra kesesi iltihabı (kolesistit), safra yollan iltihabı (koianjit) ve diğer karın boşluğu enfeksiyonları

Bakterilerin kana geçmesi sonucunda ateş ve titremeye neden olan hastalık (septisemi)

Beyin zan iltihabı (menenjit)

Cilt ve yumuşak doku enfeksiyonlan

Kemik ve eklem enfeksiyonlan

Kadın iç üreme organlannın yer aldığı kemik çatının içindeki organlann enfeksiyonu, rahim iç duvannda iltihap (endometrit), bel soğukluğu ve cinsel bölge enfeksiyonlan.

Birlikte tedavi endikasyonu mevcut ise, Cefperazon diğer antibiyotiklerle beraber kullanılabilir.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi Cefperazon’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

Cefperazon genellikle iyi tolere edilir. Yan etkilerin çoğunluğu hafif veya orta şiddette olup tedavi devam ederken tolere edilmişlerdir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Yaygın:

 • Kandaki bir çeşit alerji hücresi (eozinofil) sayısında geçici artış
 • Kan pıhtılaşmasında rol oynayan protrombin düşüklüğüne bağlı olarak kanama riskinde artış (hipoprotrombinemi)
 • İshal
 • Kandaki kırmızı hücrelerle ilgili bir kan testi olan direkt Coombs testinde pozitif sonuç
 • Karaciğer fonksiyonu test değerlerinde artış

Yaygın olmayan:

 • Geri dönüşümlü olarak kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni)
 • Kan pulcuğu (trombosit) sayısında azalma (trombositopeni)
 • Bulantı, kusma
 • Deriden hafif kabarık deri döküntüleri
 • Ateş, enfüzyon bölgesinde toplardamar iltihabı (flebit)
 • Notrofil denilen, bir çeşit kan hücresinde hafif bir azalma
 • Kandaki kırmızı hücrelerin en önemli maddesi olan hemoglobinde azalma
 • Kırmızı kan hücreleri toplam hacminin tüm kan hacmine oranında değişme (hematokrit)

Seyrek:

 • Baş ağn sı
 • Kurdeşen
 • Titreme, enjeksiyon yerinde ağn

Bilinmeyen:

 • Uzun süreli antibiyotik kullanımına bağlı kanlı, sulu ishalle seyreden barsak iltihabı (psödomembranöz kolit)
 • Kandaki beyaz hücre sayısında azalma (lökopeni)
 • Şok dahil ani aşın duyarlılık tepkisi (anafilaktik reaksiyon)
 • Kan damarları iltihabı (vaskülit)
 • Düşük tansiyon (hipotansiyon)
 • Sanlık
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens Johnson sendromu)
 • Kaşıntı
 • İdrarda kan tespit edilmesi (hematüri)

Diğer antibiyotiklerde olduğu gibi en sık gözlenen yan etkiler mide ve bağırsak ile ilgilidir. Penisilin ve sefalosporin grubu antibiyotiklerde olduğu gibi aşırı duyarlılık bildirilmiştir. Bu durum daha çok alerji hikayesi olan veya penisiline karşı aleıjisi olanlarda görülmüştür.

Kas içine uygulamanın ardından geçici ağrı gözlenebilir.

Cefperazon Nasıl Kullanılır?

Cefperazon 12 saatlik aralarla eşit bölünmüş dozlar halinde (sabah ve aksam 1/2-1 flakon Cefperazon 1 g) kullanılmaktadır. Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Şiddetli ve inatçı enfeksiyonlarda doktorunuz günlük dozu 8 g’a kadar 1:1 oranında (4 g sefoperazon aktivitesi gibi) yükseltebilir.

İlacınız toz halinde olduğundan sağlık personeli tarafından kutudaki ampulün içindeki enjeksiyonluk su ile eritilecek ve daha sonra seyreltilecektir. İlacınız eritilip sulandınldıktan sonra, ya kas içine veya damar içine uygulanır.

İlaç damar içine uygulanırken minimum 3 dakika tatbik edilir. Damar içine enfuzyon yoluyla uygulanacak ise, 15 ila 60 dakikalık bir sürede damla damla verilir.

Çocuklarda Kullanımı

Çocuklara ve bebeklere uygulanacak günlük doz miktarı onlann ağırlıklanna göre hesaplanır.

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır. Dozlar, eşit bölünerek 6-12 saatlik aralıklarla 40-80 mg/kg/gün olarak uygulanır.

Ciddi veya inatçı enfeksiyonlarda doktorunuz günlük dozu yükseltilebilir.

Yeni doğan bebeklerde hayatlarının ilk haftasında ilaç 12 saatte bir uygulanmalıdır. Çocuklarda, sulbaktam etkin maddesinin en yüksek günlük dozu kg başına 80 mg’ı geçmemelidir.

Yaşlılarda Kullanımı

Cefperazon kullanıp kullanamayacağınıza veya alacağınız doza doktorunuz karar verecektir.

Özel Kullanım Durumları

Doktorunuz hastalığınıza bağlı olarak ilacınızın dozunu belirleyecek ve size uygulayacaktır.

Eğer Cefperazon’un etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Cefperazon’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

Cefperazon Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Bu ilaç size yakın tıbbi gözetim altında verildiğinden dozun atlanması pek olası değildir.

Yine de dozun atlandığım düşünüyorsanız doktorunuza veya eczacınıza söyleyiniz.

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

Cefperazon Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Doktorunuz size aksini söylemedikçe, Cefperazon kullanmaya devam ediniz.

Cefperazon Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer, penisilinlere, sulbaktam, sefoperazon veya sefalosporinlerin herhangi birine karşı aleıjiniz varsa

Cefperazon Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Sefalosporin ve beta laktam ilaç ile tedavi alıyorsanız ve aşın duyarlık (anaflaktik) reaksiyonu gelişmişse. Aleıjik bir reaksiyon meydana gelirse, doktorunuz ilacı kesecek ve uygun tedavi başlatacaktır.

Böbrek veya karaciğer ile ilgili probleminiz varsa. Hem karaciğer hem de böbreklerinizde bozukluk varsa, kanda sefoperazon düzeyi ölçülecek ve gerekli doz ayarlaması yapılacaktır.

Safra kesesi veya yolu ile ilgili probleminiz varsa

Yeterli beslenemiyorsamz, emilim ile ilgili bir hastalığınız varsa (örn: Akciğer, böbrek veya pankreasta bozukluğa neden olan kalıtımsal bir hastalık kistik fibrosis) veya uzun süreli damar yolu ile besleniyorsanız ve kan pıhtılaşmasını önleyen ilaçlar (antikoagülan ilaçlar) ile tedavi görüyorsanız kanınızın pıhtılaşma zamanınız doktorunuz tarafından kontrol edilecek ve gerekli ise haricen vitamin K verilecektir.

İshaliniz varsa (antibakteriyel ajanların verilişinden 2 ay sonra ortaya çıkabilir).

Diğer antibiyotiklerle de olduğu gibi, uzun süre Cefperazon uygulanması esnasında, özellikle barsaklarda, ilacın etki etmediği bakterilerde artış görülebilir. Bu nedenle, tedavi süresince doktorunuz sizi dikkatle gözlemleyecektir. Uzun süreli tedaviler sırasında böbrek, karaciğer, kan ve kan hücre yapımı ile ilgili sistemler dahil, organ sistem bozukluğu için periyodik kontroller yapılması tavsiye edilir. Bu, bilhassa yeni doğanlar ve özellikle erken doğanlar ve diğer bebeklerde önemlidir.

Cefperazon bebeklerde etkili olarak kullanılmıştır. Erken doğan ve yeni doğan bebeklerin tedavisine doktorunuz karar verecektir.

Bu uyanlar geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

Cefperazon İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Cefperazon ile tedavi süresince ve tedavi bittikten 5 gün sonrasına kadar alkol alan kişilerde yüz kızarması, terleme, baş ağnsı, kalp çarpıntısı bildirilmiştir. Bundan dolayı tedavi süresince alkol almayınız.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Gebe kadınlarda yapılmış yeterli ve tam kontrollü çalışmalar yoktur. Hamile iseniz ilacı kullanıp kullanmayacağınıza doktorunuz karar verecektir.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Sefoperazon ve sulbaktam ancak çok az miktarlarda İnsan sütü ile atılırlar. Her ne kadar bu iki ilaç emziren annelerin sütüne çok az miktar geçerse de, süt veren annelerde doktor tarafından gerekli görülmedikçe Cefperazon kullanılmamalıdır.

Araç ve makina kullanımı

Cefperazon kullanımının araç ve makine kullanma kabiliyetini etkilemesi beklenmez.

Cefperazon Etken Maddesi Nedir?

Cefperazon sodyum içerir. Eğer kontrollü sodyum diyetindeyseniz bunu göz önünde bulundurunuz.

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

Diğer sefalosporinlerde olduğu gibi Cefperazon kullanırken ve kullanımdan 5 gün sonrasına kadar yüzde kızarma, terleme, baş ağrısı ve kalp atımının hızlanması görülebilir.

Ağızdan ve damar yolu ile suni beslenme gereken hastalarda etanol içeren solüsyon kullanılmaz.

Cefperazon birçok intravenöz çözelti ile uyumludur. Ancak aminoglikozid antibiyotikleri, laktatlı Ringer solüsyonu ve lidokain ile doğrudan karıştırılmamalıdır. Kullanılacak çözeltiye, miktarına ve hazırlanışına doktorunuz karar verecektir.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

YASAL UYARI
Bu sayfadaki bilgiler sağlık uzmanları tarafından yazılmamıştır. Oluşabilecek sorunlardan dolayı sorumluluk reddi ile alakalı yasal uyarı metnini okumak için lütfen buraya tıklayın.
Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir