Alzia Yan Etkileri Nelerdir? Yan Etkileri ve Prospektüsü


ALZIA nedir ve ne için kullanılır?

• ALZİA 20 mg film tablet, 28, 50 ve 84 tabletlik blister ambalajlarda bulunur. Oval, bombeli, pembe renkli, film kaplı, bir yüzü 20 yazılı tabletlerdir.

• ALZİA, anti demans ilaç grubuna dahildir ve N-metil-D-aspartat (NMDA) reseptör antagoııistidir. Alzheimer hastalığındaki hafıza kaybı, beyindeki mesaj sinyallerindeki bozukluğa bağlıdır. Beyinde, öğrenme ve hafızada önemli rol oynayan sinir sinyallerinin iletilmesinde görevli NMDA reseptörleri yer alır. ALZİA, bu NMDA reseptörlerini etkileyerek, sinir sinyallerinin iletimini ve hafızayı iyileştirir.

• ALZİA, aşağıdaki durumlarda kullanılır:

Orta ve şiddetli evre Alzheimer hastalığı tedavisinde kullanılır.

Yan Etkileri Nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi ALZIA’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

ALZİA’nın yan etkileri genelde hafif ve orta derecelidir. Yaygın (100 kişiden 1-10 kişide):

Baş ağrısı, uyku hali. kabızlık, sersemlik ve yüksek kan basıncı Yaygın olmayan (1000 kişiden 1-10 kişide):


Yorgunluk, mantar enfeksiyonu, zihin karışıklığı, halüsinasyonlar, kusma, anormal yürüyüş, kalp krizi, toplardamar tıkanıklığı (derin ven trombozu)

Çok seyrek (10.000 kişide 1 kişiden daha az): Nöbet

Bilinmiyor (mevcut verilerden tahmin edilemeyen): Pankreas iltihabı ve psikotik reaksiyonlar


Depresyon, intihar düşüncesi ve intihar Alzheimer hastalığına bağlı olarak gelişir. Bu olaylar memantin ile tedavi edilen hastalarda bildirilmiştir.

Eğer hu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.

ALZIA Nasıl Kullanılır?

Tedavinin ilk 3 haftası süresince, ALZİA dozu kademeli olarak arttırılarak ulaşılan 20 mg’lık doz, günlük önerilen tedavi dozudur. Günde bir tablet alınız.

1. Hafta (1-7 gün):

İlk hafta boyunca günde bir defa 5 mg memantin alınız, (‘/z tablet ALZİA 10 mg Film Tablet)

2. Hafta (8-14 gün):

İkinci hafta boyunca günde bir defa 10 mg memantin alınız. (1 tablet ALZİA 10 mg Film Tablet)

3. Hafta (15-21 gün):

Üçüncü hafta boyunca günde bir defa 15 mg memantin alınız. (1 tablet ALZİA 10 mg Film Tablet ve ‘/2 tablet ALZİA 10 mg Film Tablet)

4. Hafta:

Dördüncü haftadan itibaren tedaviye, günde bir defa 20 mg memantin ile devam ediniz (1 tablet ALZİA 20 mg Film Tablet veya 2 tablet ALZİA 10 mg Film Tablet)

Devam dozu:

Önerilen günlük doz 20 mg’dır.

Yaşlılarda Kullanımı

Günde bir defa, ağız yoluyla alınız. Tabletler, bir miktar su ile yutulmalıdır.

Tableti besin alımından bağımsız olarak (aç ya da tok karnına) kullanabilirsiniz.

Özel Kullanım Durumları

Eğer böbrek yetmezliğiniz varsa, doktorunuz ihtiyacınız olan dozu belirleyecektir. Doktorunuz belirli aralıklarda böbrek fonksiyonlarınızı takip edecektir.

Karaciğer yetmezliği

Hafif ya da orta dereceli karaciğer fonksiyon hasarı olan hastalarda (Child-Pugh A ve Clıild-Pugh B) doz ayarlaması gerekmez. Şiddetli karaciğer yetmezliği olan hastalarda memantin kullanımına ilişkin veri mevcut değildir. Bu hastalarda ALZİA kullanımı tavsiye edilmez.

Eğer ALZİA ‘nın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

ALZIA

Doz Aşımı Durumunda Ne Yapılmalıdır?

Gerekenden fazla ALZİA kullandığınız takdirde, olası yan etkiler bölümünde bahsedilen etkileri yaşayabilirsiniz.

ALZİA ‘dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ALZIA Kullanmayı Unuttuğumda Ne Yapmalıyım?

Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ALZIA Kullananlar İçin Tedavi Sonrası

Bulunmamaktadır.

ALZIA kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ALZIA Kimler Tarafından Kullanılmamalıdır?

Eğer,

• İçindeki maddelerden herhangi birine alerjiniz varsa kullanmayınız, (yardımcı maddeler listesine bakınız.)

ALZIA Kullananlar Nelere Dikkat Etmelidir?

Eğer,

• Daha önce sara nöbeti geçirdiyseniz,

• Yakın bir zamanda kalp krizi geçirmişseniz veya kalp yetersizliğine bağlı olarak solunum yetmezliği, ödem, karaciğerde büyüme ile belirgin bir hastalık veya kontrol altına alınamayan hipertansiyonunuz (yüksek kan basıncı) varsa, ALZİA’yı dikkatli kullanınız.

• Viral hastalıkların tedavisinde kullanılan amantadin, genel anestezide kullanılan bir ilaç olan ketamin veya öksürük kesici bir ilaç olan dekstrometorfan gibi N-metil-D-aspartat (NMDA) antagonistleri ile birlikte kullanımdan kaçınmalısınız.

• Diyetinizde değişiklik (etoburluktan, vejeteryan beslenmeye geçiş), asit giderici mide ilaçlarını aşırı miktarda kullandıysanız ya da ciddi iiriner sistem hastalığınız mevcutsa, idrar pH’sı yükselebilir. Doktorunuz sizi dikkatle takip etmelidir.

Bu uyarılar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.

ALZIA İle Birlikte Yiyecek ve İçecek Tüketimi

Belirtilen ilaç ile birlikte tüketilmesi sakıncalı olan yiyecek ve içecekler nelerdir? Ne yemeli veya ne yememeliyiz?

Diyetinizde değişiklik (etoburluktan, vejeteryan beslenmeye geçiş) olursa, doktorunuza danışınız. Reııal tübüler asidoz (Renal tiibüler asidoz, böbrek yetmezliği sonucu kanda asit formundaki maddelerin birikmesi durumu) veya şiddetli idrar yolu iltihabı geçiriyorsanız, doktorunuza danışınız. Doktorunuzun dozu ayarlaması gerekecektir.

Hamilelik (Gebelik) Döneminde Kullanılır mı?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. ALZİA gerekli olmadıkça hamilelikte kullanılmamalıdır.

Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanılabilir mi?

İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız. Bebeğinizi emziriyorsanız ALZİA’yı kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

Doktorunuz, hastalığınızın durumuna göre araç ve makine kullanmanıza izin verecektir. ALZİA, tepkilerinizi etkileyebilir, araç ve makine kullanım yeteneğinizin azalmasına neden olabilir.

ALZIA Etken Maddesi Nedir?

Bu tıbbi ürün her bir tablette 6.214 mg kroskamıelloz sodyum içerir. İçeriğindeki sodyum miktarı, 1 mmol (23 mg)’dan daha azdır; yani esasında ‘"sodyum içermez".

Diğer İlaçlar İle Birlikte Kullanılır mı?

ALZİA. aşağıdaki ilaçların etkilerini etkileyebilir. Bu nedenle dozları doktorunuz tarafından kontrol edilmelidir.

• Amantadin, ketamin, dekstrometorfan

• Dantrolen, baklofen

• Barbituratlar (Uyku verici ilaçlar)

• Nöroleptikler (Mental bozuklukların tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Simetidin, ranitidin, prokainamid, kinidin, kinin ve nikotin

• Hidroklorotiazid (HCT) veya HCT’li herhangi bir kombinasyon ile birlikte kullanılırsa

• Antikoliııerjikler (Bağırsak kramplarının tedavisinde kullanılan ilaçlar)

• Antikonvülzanlar (Nöbetleri önleme ve rahatlatmada kullanılan ilaçlar)

• Dopaminerjik agonistler (L-dopa, bromokriptin gibi)

• Oral antikoagulanlar

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ALZIA prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya
–Arşiv–
–Arşiv–

Sorular ve Yorumlar