Zolax’in Yan Etkileri ve Kullanımı

ZOLAX, mayalar dahil mantarlardan kaynaklanan enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılır. Aynca, mantar enfeksiyonu kapmanızı önlemek için de kullanılabilir. Mantar enfeksiyonlarının en yaygın nedeni Candida adı verilen bir mayadır.

Nedir ?Yan EtkileriKullanımıPDF

Bu ilaç size doktorunuz tarafından aşağıdaki mantar enfeksiyon türlerini tedavi etmek için verilebilir.

 1. Genital kandidiyaz (üreme bölgelerinin bir tür mantar hastalığı), ani veya tekrarlayan vajinal mantar hastalığı; kandidiyal balanit (penis baş bölgesi iltihabı)
 2. Mukozal pamukçuk, ağızda veya boğazda enfeksiyon. Normal veya bağışıklık fonksiyonları bozulmuş hastalar tedavi edilebilir.
 3. Deri enfeksiyonları – örn. Ayak mantarı, mantar hastalığı, kaşıntı.
 4. Aşağıdakilerden kaynaklanan iç (sistemik) fiıngal enfeksiyonlar:
 5. Kan dolaşımı, vücut organları (öm. kalp, akciğerler), karın zan, kalbin içini örten bir sıra yassı epitel dokudan oluşan zar, göz veya idrar yolunda bulunan mantar (Candida)
 6. Cryptococcus, öm. menenjit ve akciğer ve deri gibi diğer bölgelerdeki enfeksiyonlar
 7. Bağışıklık sistemi yeterli hastalarda, gelişen sistemik mantar hastalıklannda
 8. Bir mantar enfeksiyonu kapmanızı önlemek (bağışıklık sisteminiz düzgün çalışmıyorsa). Habis hastalık sebebiyle hücre öldürücü kanserde ilaç tedavisi veya kanserde ışın tedavisi uygulaması sonucu mantar enfeksiyonlara zemin hazırlayan hastalarda mantar enfeksiyonlarının önlenmesinde.
 9. Cryptococcus’dan kaynaklanan bir enfeksiyonun geri gelmesini önlemek (AIDS hastalarında)

 

Olası yan etkiler nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ZOLAX’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.Ciddi aleıjik reaksiyonlar seyrek görülse de birkaç kişi aleıjik reaksiyon gösterir. Aşağıdaki semptomlardan herhangi birini yaşıyorsanız, derhal doktorunuza bildiriniz:

 1. Ani hırıltı, nefes alma zorluğu veya göğüste sıkışma
 2. Göz kapaklan, yüz veya dudaklarda şişme
 3. Tüm vücutta kaşıntı, ciltte kızarma veya kaşıntılı kırmızı lekeler
 4. Deri döküntüsü
 5. Kabarmaya neden olan, döküntü gibi şiddetli deri reaksiyonlan (ağzı ve dili de etkileyebilir).
 6. AIDS hastasıysanız, ZOLAX dahil ilaçlara şiddetli deri reaksiyonlan gösterme olasılığınız daha yüksektir.

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Yaygın

 • Baş ağrısı
 • Karın ağrısı
 • Bulantı
 • Kusma
 • Midede rahatsızlık
 • İshal
 • Döküntü
 • Yüksek alkalen fosfataz düzeyleri
 • Aspartat aminotransferazda artış
 • Kan alkalin fosfatazda artış

Yaygın olmayan

 • Uykusuzluk
 • Uykululuk hali
 • Nöbetler
 • Sersemlik
 • Uyuşma
 • Tat bozukluğu
 • Denge bozukluğundan kaynaklanan baş dönmesi (vertigo)
 • Hazımsızlık, sindirim bozukluğu
 • Gaz ve ağız kuruluğu
 • Safra akışının yavaşlaması veya durması
 • Sanlık
 • Bilirubinde artış
 • Kaşıntı
 • Kurdeşen
 • Terlemede artış
 • Kas ağnsı
 • Yorgunluk
 • Keyifsizlik
 • Güçten düşme
 • Ateş

Seyrek

 • Beyaz kan hücreleri sayısında azalma
 • Kandaki parçalı hücre sayısında azalma
 • Trombosit-kan pulcuğu- sayısında azalma
 • Vücudun aleıji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşın duyarlılık (aleıji sonucu yüz ve boğazda şişme, yüzde ödem, kaşıntı, kurdeşen dahil olmak üzere)
 • Yüksek kolesterol
 • Yüksek trigliserit
 • Kan potasyum düzeyinin normalin üstüne yükselmesi
 • Titreme
 • QT uzaması
 • Yaşamı tehdit eden düzensiz kalp ritmi (torsade de pointes)
 • Nadiren ölümle de sonuçlanan karaciğer ile ilgili toksisite
 • Karaciğer yetmezliği
 • Karaciğer iltihabı
 • Karaciğer hücrelerine ait olan veya karaciğer hücrelerini etkileyen dokuların ölümü veya hasar
 • Deride içi sıvı dolu kabarcıklarla seyreden ciddi bir hastalık (toksik epidermal nekroliz)
 • Ciltte ve göz çevresinde kan oturması, şişlik ve kızarıklıkla seyreden iltihap (Stevens- Johnson sendromu)
 • Akut yaygın ekzantematöz püstüloz eksfoliyatif deri hastalıkları
 • Yüzde ödem
 • Saç dökülmesi

 

Pediyatrik hastalar

Pediyatrik klinik araştırmalar sırasında kaydedilen advers olay insidansı ve modeli ile laboratuar anormallikleri, yetişkinlerde görülenlerle karşılaştırılabilir niteliktedir.

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ZOLAX nasıl kullanılır ?

 1. Flukonazolun günlük dozu mantar enfeksiyonun cinsi ve ciddiyetine bağlı olmalıdır. Tekrarlayan dozlarla tedavi gerektiren enfeksiyon tiplerinde, tedavi klinik parametreler veya laboratuar testleri aktif mantar enfeksiyonun geçtiğini belirtene kadar devam etmelidir. Yetersiz bir tedavi süresi aktif enfeksiyonun nüksetmesine neden olur. Nüksü önlemek için; AIDS’li ve kriptokoksik menenjit idame tedavi gerekir.
 2. Doktor tarafından başka şekilde tavsiye edilmediği takdirde aşağıdaki dozlar uygulanabilir:
 3. Genital kandidiyaz
 4. Oral tek doz 150 mg
 5. Mukozal pamukçuk – doz, enfeksiyonun bulunduğu bölgeye bağlıdır
 6. 7-14 veya 14-30 gün boyunca günde bir kez 50 mg. Dozlar bazen 100 mg’a artırılır.
 7. Mantar deri enfeksiyonlan
 8. 2-4 hafta boyunca günde bir kez 50 mg (Atlet ayağı için 6 haftaya kadar verilebilir)
 9. Sistemik mantar enfeksiyonlar
 10. Birinci günde 400 mg, daha sonra 6-8 hafta boyunca günde bir kez 200-400 mg veya gerekirse daha uzun süre. AIDS hastasıysanız, doktorunuz nüksü önlemek için tam primer kürden sonra ilacı günde 200 mg olarak süresiz kullanabilinir.
 11. Mantar enfeksiyonu kapmanızı önlemek için
 12. Enfeksiyon kapma riskiniz olduğunda, günde bir kez 50400 mg. Sistemik enfeksiyon riskiniz yüksekse, günde bir kez 400 mg’dır. Flukonazol uygulaması, önceden tahmin edilen kandaki parçalı hücre sayısında azalma (nötropeni) olan hastalarda başlangıcından bir kaç gün önce başlamalı ve nötrofil sayısı 1000/ mm3’ün üzerine çıktıktan sonra 7 gün daha devam etmelidir.
 13. Cryptococcus’dan (bir tür mantar enfeksiyonu) kaynaklanan bir enfeksiyonun geri gelmesini önlemek
 14. Süresiz olarak günde bir kez 100-200 mg

Uygulama yolu ve metodu

 1. Ağızdan alınır.
 2. Flukonazol hem oral hem de dakikada 10 ml’yi aşmayacak hızda, damar yolundan kullanım için hazırlanmış ürünlerin intravenöz infuzyon şeklinde verilir. Verilme yolu hastanın klinik durumuna bağlıdır. İntravenöz yoldan oral yola geçerken veya bunun aksini yaparken günlük dozu değiştirmeye gerek yoktur.

Değişik yaş gruplan:

Çocuklarda kullanımı

 1. 4 haftalık ila 15 yaş
 2. mukozal
 3. enfeksiyonlar
 4. Günde bir kez 3 mg/kg. İlk günde 6 mg/ kg.
 5. sistemik fungal enfeksiyonlar
 6. Günde bir kez 6-12 mg/kg.
 7. fungal
 8. enfeksiyonları önleme
 9. Enfeksiyon kapma riski bulunduğunda günde bir kez 3-12 mg/kg.
 10. 3-4 haftalık
 11. Yukarıda belirtilenle aynı doz, fakat 2 günde bir verilir. 2 günde bir maksimum 12 mg/kg dozu.
 12. 2 haftalıktan küçük
 13. Yukarıda belirtilenle aynı doz, fakat 3 günde bir verilir. 3 günde bir maksimum 12 mg/kg dozu.
 14. Çocuklarda günde maksimum 400 mg dozajı aşılmamalıdır.
 15. 16 yaşından küçük çocuklardaki üreme bölgesi Candida enfeksiyonunun tedavisinde flukonazol kullanımı önerilmemektedir.

Yaşlılarda kullanımı

 1. Normal yetişkin dozu, böbrek sorunlarınız yoksa verilecektir.

Özel kullanım durumları

 1. Böbrek yetmezliği:
 2. Tek bir doz gerektiren tedavide doz ayarlaması gerekmemektedir. Doktorunuz, böbrek enfeksiyonunuza bağlı olarak dozunuzu değiştirebilir.
 3. Karaciğer yetmezliği:
 4. Mevcut deği1.
 5. Eğer ZOLAX’m etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZOLAX kullanırsanız

 1. Doktorunuzun size söylediği miktardan daha fazlasını almayınız.
 2. ZOLAX’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZOLAX’i kullanmayı unuttuysanız

 1. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.
 2. ZOLAX ile tedavi sonlandınldığındaki oluşabilecek etkiler:
 3. ZOLAX kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler

ZOLAX’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 1. Aşağıdakilere aşın duyarlılığınız olduysa:
 2. ZOLAX’ın herhangi bir bileşenine
 3. Mantar enfeksiyonu tedavi etmek için aldığınız diğer ilaçlara.Aşın duyarlılık belirtileri kaşınma, ciltte kızarma veya nefes alma zorluğunu kapsayabilir.
 4. Aleıjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız
 5. Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız
 6. Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid alıyorsanız
 7. Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız.

ZOLAX’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 1. Karaciğer veya böbrek sorunlarınız varsa
 2. Kanınızdaki potasyum, kalsiyum veya magnezyum düzeyleri anormalse
 3. Özellikle AIDS ve kanser gibi ciddi hastalığınız varsa
 4. Potansiyel olarak birden fazla eş zamanlı karaciğeri zedeleyen veya tahriş eden ilaç alıyorsanız ve karaciğer dokularınızı öldürecek (hepatik nekroz) altta yatan hastalık oluşursa. Flukonazol ile karaciğerinizin zedelenmesi veya tahriş olması durumu geri dönüşümlüdür. Tedavi sırasında ciddi karaciğer hasarı oluşması durumuna karşı doktorunuz sizi takip edecektir, gerekirse ilacınızı kesebilir.
 5. Toksik epidermal nekroliz ve Stevens-Johnson sendromu gibi döküntülü deri reaksiyonları gelişirse. Sıvı dolu kabarcık özelliği gösteren bozukluk veya genelde kendiliğinden geçen, el, yüz ve ayakta dantele benzer kızarıklık oluşturan, aşırı duyarlılık durumu oluşursa doktorunuz tedavinizi kesebilir.
 6. Günde 400 mg’dan az terfenadin kullanıyorsanız
 7. Vücudun aleıji oluşturan maddelere karşı verdiği çok şiddetli yanıt, ani aşırı duyarlılık gelişirse
 8. Elektrolit bozukluğunuz varsa
 9. Flukonazol ile birlikte başka ilaç kullanıyorsanız
 10. Karaciğerde bir enzim olan CY3A4 tarafından yıkılmayan fakat EKG kaydında QT aralığını uzattığı bilinen eşzamanlı ilaç alıyorsanız Flukonazol dahil bazı azol grubu ilaçlar ile kalbin elektriksel etkinliğine ait kayıtta (EKG) QT aralığının uzadığı gözlenmiştir.
 11. Kalp ritim sorunları dahil kalp hastalığınız varsa
 12. Doğuştan veya belgelenmiş kalpte ciddi aritmilere ve ani ölümlere yol açabilen bir durum varsa
 13. Özellikle kalp yetmezliği olduğunda kalp adalenizde akut, subakut veya kronik hastalığınız varsa
 14. Kalbiniz dakikada 60’dan az atıyorsa (sinüs bradikardisi) varsa Bu uyanlar, geçmişteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geçerliyse lütfen doktorunuza danışınız.
 15. ZOLAX’in yiyecek ve içecek ile kullanılmasıMevcut deği1.

Hamilelikte Kullanımı

 1. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. Doktorunuz tersini söylemedikçe hamilelik esnasında ZOLAX kullanmayınız.
 3. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme Döneminde Kullanımı

 1. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Araç ve makina kullanımı

 1. Araç veya makine kullanırken, ara sıra baş dönmesi veya nöbet ortaya çıkabileceği dikkate alınmalıdır.

ZOLAX’in içeriğinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler

 1. Bu tıbbi ürün laktoz ihtiva eder. Eğer daha önceden doktorunuz tarafından bazı şekerlere karşı dayanıksız olduğunuz söylenmişse bu tıbbi ürünü almadan önce doktorunuzla temasa geçiniz.
 2. Bu tıbbi ürün her dozunda 23 mg’dan daha az sodyum ihtiva eder. Dozu nedeni ile herhangi bir uyarı gerekmemektedir.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

 1. ZOLAX ile alınmamaları gerektiğinden, derhal doktorunuza bildiriniz.
 2. Aleıjiyi tedavi etmeye yönelik antihistamin olan terfenadin veya astemizol alıyorsanız
 3. Mide bozulması için kullanılan sisaprid alıyorsanız
 4. Şizofreni hastasıysanız ve antipsikotik ilaç olan pimozid alıyorsanız
 5. Kalp ritim bozukluğu için kinidin içeren ilaç alıyorsanız. ZOLAX ile bir antibiyotik olan eritromisinin birlikte kullanımı tavsiye edilmez.

Aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini alıyorsanız bunu doktorunuza bildiriniz. ZOLAX ile etkileşim gösterebilecek bazı ilaçlar şunlardır, bu tıbbi ürünler ile birlikte kullanımı önlem ve doz ayarlaması gerektirir:

 1. Anestezide kullanılan alfentanil, fentanil
 2. Depresyon tedavisinde kullanılan amitriptilin ve nortriptilin
 3. Ciddi mantar hastalıkları için kullanılan amfotersin B
 4. Kan pıhtılarını önlemek için kan incelten varfarin (veya benzer ilaçlar)
 5. Bir antibiyotik olan azitromisin
 6. Uyumanıza yardımcı olan veya kaygı, endişeye karşı midazolam, triazolam gibi benzodiazepinl
 7. Kan basıncını düşürücü olan ve bazı kalp hastalıklarında da kullanılan nifedipin, isradipin, amlodipin ve felodipin gibi kalsiyum kanal blokerler
 8. Eklem kireçlenmesi tedavisinde kullanılan selekoksib
 9. Kanser tedavisinde kullanılan siklofosfamid
 10. Sıtma tedavisinde kullanılan halofantrin
 11. Atorvastatin ve simvastatin gibi CYP3A4 ile veya fluvastatin gibi CYP2C9 ile metabolize edilen,lipid bozuklukları için kullanılan HMG-Co A redüktaz inhibitörleriyle
 12. Kan basıncını düşürücü bir ilaç olan losartan
 13. Eroin bağımlılığının tedavisinde kullanılan metadon
 14. Naproksen, lomoksikam, meloksikam, diklofenak gibi ağrı, ateş ve iltihaba etkili ilaçlar
 15. Doğum kontrol ilacı olan oral kontraseptifler
 16. Endojen steroidler
 17. Akut organ reddi ve antiinflamasyon için kullanılan prednizon
 18. AIDS hastalığı tedavisinde kullanılan sakinavir
 19. Çeşitli kanserlerin tedavisinde kullanılan vinka alkaloidleri
 20. A Vitamini
 21. Klorpropamid, glibenklamid, glipizid veya tolbutamid gibi şeker hastalığı ilaçla
 22. Sıvı retansiyonu (tutulması) ve yüksek kan basıncını tedavi etmek için kullanılan hidroklorotiazid gibi su tabletleri
 23. Sara hastalığım kontrol altına almak için kullanılan fenitoin, karbamazepin
 24. Enfeksiyonlara yönelik antibiyotik olan rifampisin veya rifabutin
 25. Nakil reddini önlemek için siklosporin veya takrolimus
 26. Astımı kontrol etmek için kullanılan teofilin
 27. İnsan immün Yetmezlik Virüsü (HIV) ile enfekte olan hastalarda kullanılan AZT olarak da bilinen zidovudin

 

ZOLAX prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

%d blogcu bunu beğendi: