Zitrotek’in Yan Etkileri ve Kullanımı

ZITROTEK 500 mg film kaplı tablettir. 2 tabletlik blister ambalajlarda bulunur, her bir tablet 500 mg azitromisin içermektedir. ZITROTEK, beyaz ile kırık beyaz arası renkte, bir tarafında “Pfizer” diğer tarafında ise “ZTM 500” yazısı ve çentik olan oval tablettir.

Nedir ?KullanımıTalimatlarPDF

Olası yan etkiler nelerdir ?

 1. ZITROTEK kullanımı sırasında düzensiz kalp atışı, nefes kesilmesi, baş dönmesi veya baygınlık hali
 2. Ani olarak gelişen hırıltılı solunum,
 3. Nefes almada zorluk,
 4. Göz kapaklarının şişmesi,
 5. Yüz veya dudakların şişmesi,
 6. Döküntü veya kaşıntı (özellikle tüm vücudu etkiliyorsa).

Yan etkiler aşağıdaki kategorilerde gösterildiği şekilde sıralanmıştır.

Çok yaygın:

 1. İshal
 2. Karın ağrısı
 3. Bulantı
 4. Gaz

Yaygın:

 1. Baş ağrısı, sersemlik
 2. Karıncalanma, iğne batması veya deride uyuşma Anormal tat bozukluğu, iştah kaybı Görmede bozukluk, duyu kaybı Kusma, hazımsızlık Döküntü, kaşıntı
 3. Eklem ağrısı
 4. Düşük Lenfosit (bir çeşit beyaz kan hücresi), yüksek eozinofıl (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısı
 5. Düşük kan bikarbonatı Yorgunluk

Yaygın olmayan:

 1. Ağız ve vajinada mantar enfeksiyonu (pamukçuk)
 2. Düşük Lökosit (bir çeşit beyaz kan hücresi) ve nötrofıl (bir çeşit beyaz kan hücresi) sayısı
 3. Çeşitli seviyelerde aleıjik reaksiyonlar
 4. Yaygın döküntü ve derinin soyulması
 5. Işığa veya güneşe maruziyette bağlı ciddi deri reaksiyonları
 6. Kurdeşen
 7. Sinirlilik
 8. Doku hissiyatında azalma Uykuya meyil Uyumakta zorluk
 9. Kulak çınlaması, duyma kaybı (geri dönüşümsüz)
 10. Düzensiz kalp atışı Kabızlık
 11. Karaciğer inflamasyonu Göğüs ağrısı Kuvvetten düşme Şişkinlik Genel rahatsızlık
 12. Anormal laboratuar test değerleri (örn. Kan veya karaciğer testleri)
 13. Karın ağrısının eşlik ettiği kusma (kanlı veya kan olmadan)

Seyrek:

 1. Endişe
 2. Baş dönmesi (vertigo)
 3. Anormal karaciğer fonsiyonları
 4. Pazarlama sonrası elde edilen ek yan etkiler Bilinmiyor:
 5. Saldırganlık, endişe, havale, hiperaktivite, bayılma Koku kaybı veya koku duyusunda değişiklik, tat kaybı Kalp ritim bozukluğu, çok hızlı kalp atışı, düzensiz kalp atışı Düşük kan basıncı
 6. Pankreas inflamasyonu, dilde renk değişikliği, ciddi deri reaksiyonları Karaciğer yetmezliği, karaciğerin işlevini yitirmesi, sarılık, deride kızarıklık Böbrek yetmezliği, böbrekte inflamasyon Anormal elektrokardiyogram (EKG)
 7. Ateş ve diyarenin eşlik ettiği karın ağrısı Kolayca morarma veya kanama Koyu renk idrarın eşlik ettiği yorgunluk hali Bölgesel kas güçsüzlüğü

Yan etkilerin raporlanması

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri www.titck.gov.tr sitesinde yer alan “İlaç Yan Etki Bildirimi“ ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)‘ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edilnilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

ZITROTEK nasıl kullanılır ?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar

 1. ZITROTEK günlük tek doz olarak alınmalıdır.
 2. Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae kaynaklı cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, ağızdan bir kere alınan 1000 mg’dır.
 3. Tüm diğer endikasyonlar için, toplam doz, 3 gün süreyle günde 500 mg olarak alınan 1500 mg’dır.

Uygulama yolu ve metodu

 1. Ağızdan bütün olarak yutulmalıdır

Çocuklarda kullanımı

 1. 45 kg’ın üstündeki çocuklarda erişkin dozu uygulanır. Chlamydia trachomatis, Haemophilus ducreyi veya duyarlı Neisseria gonorrhoeae kaynaklı cinsel temasla bulaşan hastalıkların tedavisi için doz, ağızdan bir kere alınan 1000 mg’dır.
 2. 45 kg’ın altındaki çocuklar için oral süspansiyon formları mevcuttur.
 3. 6 ayın altındaki bebeklerde azitromisinin etkinliği ve güvenliliği henüz gösterilmemiş olduğundan kullanılması önerilmez.

Yaşlılarda kullanımı

 1. Yaşlılar için erişkinler ile aynı doz kullanılır.
 2. Özel kullamm durumları: Böbrek yetmezliği:
 3. Hafif ve orta seviyede böbrek bozukluğunuz varsa , doz ayarlamasına gerek yoktur. Ciddi böbrek yetmezliğiniz varsa azitromisin uygulanırken dikkatli olunmalıdır.

Karaciğer yetmezliği:

 1. Hafif ve orta seviyede karaciğer bozukluğunuz varsa, normal karaciğer fonksiyonu olan hastalar ile aynı doz uygulanabilir.
 2. Ciddi karaciğer yetmezliğinde kullanılmamalıdır.
 3. Eğer ZITROTEK ’ın etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Kullanmanız gerekenden daha fazla ZITROTEK kullanırsanız

 1. Çok fazla ZITROTEK alırsanız kendinizi rahatsız hissedebilirsiniz. Böyle bir durumda, doktorunuzla konuşunuz veya en yakın hastanenin acil servisine başvurunuz. İlacın kalanını yanınızda götürünüz.
 2. ZITROTEK’dan kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.

ZITROTEK’i kullanmayı unuttuysanız

 1. ZITROTEK’ı almayı unutursanız mümkün olan en kısa sürede alınız. Bir sonraki dozu zamanında alınız.
 2. Unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız.

ZITROTEK ile tedavi sonlandırıldığında oluşabilecek etkiler

 1. ZITROTEK almayı çok erken bırakırsanız, enfeksiyon yeniden oluşabilir.
 2. Kendinizi daha iyi hissetmeye başlasanız dahi ZITROTEKT doktorunuz uygun gördüğü sürece kullanınız. Doktorunuz ile konuşmadan ZITROTEK kullanmayı durdurmayınız.

ZITROTEK’i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ

 1.  ZITROTEK veya eritromisin/klaritromisin gibi diğer makrolid antibiyotiklere veya ZITROTEK’ın içeriğindeki bileşenlerden herhangi birine karşı aleıjik iseniz. Alerjik reaksiyon deri döküntüsüne veya hırıltılı solunuma yol açabilir.
 2. Karaciğer sorunlarınız varsa.
 3. Ergotamin (migren tedavisinde kullanılır) gibi ergot türevlerinden birini kullanıyorsanız.

ZITROTEK’i aşağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ

 1. Böbrek sorunlarınız varsa.
 2. Kalp hastalığınız varsa.
 3. Bir toplulukta müştereken meydana gelmiş olan enfeksiyon hastalıkları varsa
 4. Bakterilerin veya bakteri toksinlerinin kana geçmesi teşhisi konulduysa veya şüphesi varsa.
 5. Yatan hasta iseniz.
 6. Yaşlı veya aşırı güçsüz iseniz.
 7. Diğer ciddi sağlık problemleriniz varsa (bağışıklık sistem yetmezliği veya doğuştan dalak olmaması/cerrahi müdahale ile dalağın alınmış olması (aspleni) durumları, vb.).
 8. Karaciğer hastalığınız varsa.
 9. Diğer antibiyotik ilaçlarında olduğu gibi, mantarlar dahil olmak üzere duyarlı olmayan organizmalara bağlı herhangi bir enfeksiyon ile zayıf düşen bünyede ikinci bir enfeksiyon riski doktorunuz tarafından gözlemlenmelidir.
 10. İshal problemi oluşursa.

ZITROTEK’in yiyecek ve içecek ile kullanılması

 1. ZITROTEK’ı yemeklerden 1 saat önce ya da 2 saat sonra alınız

Hamilelik

 1. İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danışınız.
 2. Gebeyseniz, gebe kalmaya çalışıyorsanız öncelikle doktorunuza danışmadan ZITROTEK almamalısınız.
 3. ZITROTEK sadece gerektiğinde gebelik esnasında kullanılmalıdır.
 4. Tedaviniz sırasında hamile olduğunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.

Emzirme

 1. ZITROTEK’ın anne sütü ile atılıp atılmadığı bilinmemektedir. Doktorunuz ile görüşmeden ZITROTEK kullanmayınız.

Araç ve makina kullanımı

 1. ZITROTEK’in hastanın araç ya da makine kullanma kabiliyeti üzerine etkisi olduğunu gösteren hiçbir kanıt bulunmamaktadır.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ZITROTEK almadan önce aşağıda listelenen ilaçlardan birini kullanıp kullanmadığınızı doktorunuza bildiriniz ve ZITROTEK veya diğer ilaçlarla ilgili soru veya endişelerinizi doktorunuz veya eczacınız ile paylaşınız:

 1. Ergot veya ergotamin
 2. Varfarin veya kan pıhtılarını önleyen benzer bir ilaç
 3. Siklosporin (organ veya kemik iliği naklinde nakil reddini önlemek ve tedavi etmek için bağışıklık sistemini baskılamak amacıyla kullanılır)
 4. Digoksin (kalp yetmezliği tedavisinde kullanılır)
 5. Teofılin (astım tedavisinde kullanılır)
 6. Nelfınavir (HIV enfeksiyonunun tedavisinde kullanılr)

Hazımsızlık için antasit alıyorsanız, ZITROTEKT antasit alınmadan bir saat önce veya antasit aldıktan iki saat sonra almalısınız.

ZITROTEK ile birlikte rifabutin alan hastalarda kandaki parçalı hücre sayısında azalma görülmüştür.

Eğer reçeteli yada reçetesiz herhangi bir ilacı şu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.

ZITROTEK prospektüsünü PDF dosyası olarak indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

%d blogcu bunu beğendi: