04.03.2019 16:21
Arveles Ağrı Kesici’nin Yan Etkileri ve Eczane Fiyatları için yorumlar kapalı

Arveles Ağrı Kesici’nin Yan Etkileri ve Eczane Fiyatları

Arveles Nedir ? Ne İçin Kullanılır ?

Tıbbi Açıklaması: ARVELES, steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar (NSAİİ’ler) (iltihap giderici) olarak adlandırılan ilaç grubundan bir ağrı kesicidir. Osteoartrit (eklemlerde harabiyet ve kireçlenme), romatoid artrit (iltihabi eklem rahatsızlığı) ve ankilozan spondilit (daha çok omurga eklemlerinde sertleşme ile seyreden, ağrılı ilerleyici romatizma) belirti ve bulgularının tedavisi ile akut gut artriti (gut hastalığına bağlı ağrılı eklem iltihabı), akut kas iskelet sistemi ağrıları (örn. bel ağrısı), postoperatif ağrı (ameliyat sonrası ağrı), dismenore (ağrılı adet dönemleri) ve renal kolik (şiddetli böbrek ağrısı) tedavisinde endikedir.

ARVELES 50 mg deksketoprofen (trometamol) içerir ve herbiri 2 mİ berrak ve renksiz çözelti içeren 6, 10 ve 20 ampullük ambalajlar halinde mevcuttur.

Arveles Yan Etkileri Nelerdir ?

Tüm ilaçlar gibi ARVELES’in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir. Olası yan etkiler ne sıklıkla ortaya çıktıklarına göre aşağıda listelenmiştir. Bu tablo bu yan etkilerin kaç hastada ortaya çıkabileceğini göstermektedir.

En Çok Rastlanan Yan Etkileri

 • Mide bulantısı ve/veya kusma.
 • Enjeksiyon bölgesinde ağrı.
 • Enflamasyon, morarma ve kızarıklık (kanama) dahil enjeksiyon bölgesinde reaksiyon.

Nadir Rastlanan Yan Etkileri

 • Kanlı kusma
 • Düşük kan basıncı
 • Ateş
 • Bulanık görme
 • Baş dönmesi
 • Uyku hali
 • Uyku düzensizlikleri
 • Baş ağrısı
 • Kansızlık
 • Karın ağrısı
 • Kabızlık
 • Sindirim rahatsızlıkları
 • İshal
 • Ağız kuruluğu
 • Al basması (yüz kızarması)
 • Döküntü
 • Dermatit
 • Kaşıntı
 • Aşırı terleme
 • Yorgunluk
 • Ağrı
 • Üşüme

En Az Rastlanan Yan Etkileri

 • Peptik ülser, peptik ülser kanaması veya peptik ülsere bağlı olarak mide veya bağırsağın delinmesi
 • Yüksek kan basıncı
 • Bayılma
 • Çok yavaş nefes alma
 • Kan pıhtısı nedeniyle yüzeyel toplar damarlarının iltihabı (yüzeyel tromboflebit)
 • İzole kalp ritm bozukluğu (ekstrasistol)
 • Hızlı kalp atışı
 • Periferal ödem (bacaklar ve kollarda şişlik)
 • Larinjeal ödem (ses telleri bölgesinde şişlik)
 • Duyularda anormallik
 • Ateşin yükseldiğinin hissedilmesi ve titreme
 • Kulaklarda çınlama (tinnitus)
 • Kaşıntılı döküntü
 • Sarılık
 • Akne
 • Sırt ağrısı
 • Böbrek ağrısı
 • Sık idrara çıkma
 • Adet düzensizlikleri
 • Prostat sorunları
 • Kas katılığı
 • Eklem katılığı
 • Kas krampı
 • Anormal karaciğer testleri (kan testleri), kan şekeri düzeyinde yükselme (hiperglisemi), kan şeker düzeyinde düşme (hipoglisemi), kandaki trigliserid yağların konsatrasyonunda artış (hipertrigliseridemi), idrarda keton cisimcikleri (ketonüri), idrarda protein (proteinüri)
 • Karaciğer hücre iltihabı (hepatit)
 • Akut böbrek yetmezliği

Çok Düşük İhtimalle Rastlanabilecek Diğer Yan Etkileri

 • Anafılaktik reaksiyon (kollapsa yol açabilecek aşırı duyarlılık reaksiyonu)
 • Cilt, ağız, göz ve genital bölgelerde ülser oluşması (Stevens Johnson ve Lyell sendromları),
 • Yüzde şişme veya dudakların ve boğazın şişmesi (anjiyo ödem)
 • Hava yollarının etrafındaki kasların kasılması sebebiyle nefessiz kalma (bronkospazm)
 • Nefes darlığı
 • Pankreatit
 • Deri hassasiyet reaksiyonları ve ışığa karşı ciltte aşırı hassasiyet
 • Böbrek hasarı
 • Beyaz kan hücresi sayısında azalma (nötropeni)
 • Kan pulcuğu sayısında azalma (trombositopeni)

Tedavinin başında herhangi bir mide/bağırsak yan etkisi fark ederseniz (ör. mide ağrısı, mide yanması veya kanama), antiinflamatuvar ilaçların uzun süreli kullanımına bağlı olarak herhangi yan etkiden biri önceden meydana gelmişse ve özellikle yaşlıysanız derhal doktorunuza söyleyiniz.

Cilt döküntüsü veya muköz yüzeylerde (örneğin ağız içinde) herhangi bir lezyon ortaya çıktığını veya herhangi bir alerji belirtisini fark eder etmez ARVELES kullanımını bırakınız.

Steroidal olmayan antiinflamatuvar ilaçlar ile tedavi esnasında, sıvı tutma ve şişme (özellikle bileklerde ve bacaklarda) kan basıncının yükselmesi ve kalp yetmezliği bildirilmiştir.

ARVELES gibi ilaçlar, kalp krizi (“miyokardiyal enfarktüs”) veya inme riskinde hafif bir artış ile ilişkilendirilebilir.

Sistemik lupus eritematozus (ciltte yaygın pullanmayla kendini gösteren bir hastalık) veya karışık bağ doku hastalığı (bağ dokusunu etkileyen bağışıklık sistemi bozuklukları) olan hastalarda antiinflamatuvar ilaçlar, nadiren ateş, baş ağrısı ve boyunda sertliğe yol açabilirler.

ARVELES kullanırken enfeksiyon belirtileri meydana gelirse veya belirtiler kötüleşirse bu durumu derhal doktorunuza bildiriniz.

Eğer yan etkiler kötüleşirse veya bu kullanma talimatında listelenmeyen yan etkilerin meydana geldiğini fark ederseniz, lütfen doktorunuz veya eczacınıza başvurunuz.

ARVELES nasıl kullanılır ?

Bu ürünün kullanımına dair daha başka sorularınız olursa, doktorunuza ya da eczacınıza sorunuz.

Diğer ilaçlar ile birlikte kullanımı

ARVELES’in yanında aşağıdaki ilaçlardan herhangi birini kullanıyorsanız, doktorunuzu, diş hekiminizi veya eczacınızı mutlaka bilgilendiriniz. Bazı ilaçların birarada kullanılmaması veya kullanıldığı takdirde dozlarının ayarlanması gerekebilir.

Birlikte Kullanılması Tavsiye Edilmeyen İlaçlar

 • Asetil şali silik asit (aspirin), kortikosteroidler (kortizon) veya diğer antiinflamatuvar ilaçlar
 • Kan pıhtılarını önlemede kullanılan varfarin, heparin veya diğer ilaçlar
 • Belirli duygudurum bozuklukları tedavisinde kullanılan lityum
 • Romatoid artrit (eklemlerde ağrı ve şekil bozukluğuna neden olan devamlı bir hastalık) ve kanser tedavisi için kullanılan metotreksat
 • Epilepsi (sara) için kullanılan hidantoinler ve fenitoin
 • Bakteriyel enfeksiyonlar (iltihap oluşturan mikrobik hastalık) için kullanılan sülfametoksazol

Kullanırken Önlem Alınması Gereken Kombinasyonlar

 • Yüksek tansiyon ve kalp problemlerinde kullanılan ADE inhibitörleri, diüretikler, beta blokörler ve anjiyotensin II antagonistleri
 • Süregelen venöz ülserlerin (toplar damar yaraları) tedavisinde kullanılan pentoksifılin ve okspentifılin
 • Viral enfeksiyon tedavisinde kullanılan zidovudin
 • Bakteriyel enfeksiyon tedavisinde kullanılan aminoglikozid antibiyotikleri (gentamin, amikasin, vb.)
 • Diyabet için kullanılan klorpropamid ve glibenklamid Dikkat gösterilmesi gereken kombinasyonlar:
 • Bakteriyel enfeksiyonlar için kullanılan kinolon antibiyotikleri (ör. siprofloksasin, levofloksasin)
 • Bağışıklık sistemi hastalıkları tedavisinde ve organ naklinde kullanılan siklosporin veya takrolimus
 • Streptokinaz ve diğer trombolitik veya fıbrinolitik ilaçlar, yani kan pıhtılarını eritmede kullanılan ilaçlar
 • Gut tedavisinde kullanılan probenesid
 • Süregelen kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılan digoksin
 • Hamileliği sonlandırmak için kullanılan mifepriston
 • Seçici serotonin geri alım inhibitörleri türünde antidepresanlar (SSRITar)
 • Trombosit agregasyonu (kan pulcuklannın kümelenmesi) ve kan pıhtısı oluşumunu azaltmada kullanılan anti-trombosit ajanlar

Arveles Nasıl Kullanılır ?

ARVELES’i her zaman, tam olarak doktorunuzun söylediği şekilde alınız. Emin olmadığınız zaman doktorunuza danışınız.

Hastalığınızın belirtilerinin süresi, tipi ve şiddetine bağlı olarak, doktorunuz ihtiyacınız olan ARVELES’in dozunu belirleyecektir. Önerilen doz genelde her 8-12 saatte 1 ampul (50 mg) ARVELES’tir. İhtiyaç duyulursa, enjeksiyon 6 saat sonra tekrarlanabilir. Hiçbir durumda günlük 150 mg ARVELES (3 ampul) dozunu aşmayınız.

Enjeksiyon tedavisini sadece akut dönemde kullanınız (diğer deyişle, iki günden uzun süreyle kullanmayınız). Mümkün olduğunda ağızdan alınan ağrı kesicilere geçiniz.

Arveles Uygulama Yöntemleri

ARVELES damar içi veya kas içi yolla uygulanabilmektedir (damar içi enjeksiyona ait teknik bilgiler “Aşağıdaki bilgiler bu ilacı uygulayacak sağlık personeli içindir.” bölümünde verilmektedir).

ARVELES kas içi yolla verildiğinde çözelti renkli ampulden çıkarıldıktan hemen sonra derin kas içine yavaş enjeksiyonla uygulanmalıdır.

Sadece berrak ve renksiz çözelti kullanılmalıdır.

Çocuklar Arveles Kullanabilir Mi ?

Çocuklarda ve ergenlerde (18 yaş altı) Arveles kullanımı çalışılmamıştır. Dolayısı ile güvenlilik ve etkinlik ortaya koyulmadığı için Arveles çocuk ve adolesanlarda kullanılmamalıdır.

Yaşlılar Arveles Kullanabilir Mi ?

Böbrek fonksiyon bozukluğu bulunan yaşlı kişiler günlük toplam 50 mg ARVELES dozunu (1 ampul) aşmamalıdır. Böbrek veya karaciğer rahatsızlıkları olan hastalar günlük toplam 50 mg ARVELES dozunu (1 ampul) aşmamalıdır. Eğer ARVELES’in etkisinin çok güçlü veya çok zayıf olduğuna dair biz izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.

Arveles 2 Tane İçilebilir Mi ?

Lütfen unutulan dozları dengelemek için çift doz almayınız. Doktorunuzun bilgisi olmadan, ilacınızın dozunu kendi isteğinize göre değiştirmeniz durumunda, çeşitli sorunlar ile karşılaşabilirsiniz. Arveles’den kullanmanız gerekenden fazlasını kullandıysanız bir doktor veya eczacı ile konuşunuz. Lütfen ilacın ambalajını veya kullanma talimatını da yanınıza almayı unutmayınız.

Arveles Alkol İle Birlikte Kullanılabilir Mi ?

Hiçbir ilacın alkol ile birlikte kullanılması tavsiye edilmez. Doktorunuza ve eczacınıza danışmadan, ilacınızın asla farklı bir bileşik ile etkileşime girmesine izin vermeyiniz. Lütfen doktorunuza danışmadan hareket etmeyiniz.

Comments

There have been no comments on this post before.